Aksjonærkonflikt – få gjennomslag som aksjonær

Uenighet mellom aksjonærer skaper ofte frustrasjoner, og særlig gjelder det der minoritetsaksjonærer opplever at majoriteten overkjører dem.

Vi har god er erfaring med å tvinge frem utbetaling av utbytte slik at ikke minoritetsaksjonærer blir utsultet. Dette gjøres normalt i to trinn. Først fremsettes søksmålsvarsel og deretter, om dette ikke nytter, går en direkte til tingretten. Dette er ofte en god fremgangsmåte for å sikre minoritetsaksjonærene hva de har krav på.

Dersom en mindretallsaksjonær har mistanke om at majoriteten og/eller ledelsen disponerer slik at de selv har en fordel av det på bekostning av selskapet har vi god erfaring med å fremsette krav om gransking som gjør at mistanken kan bekreftes eller avkreftes. Kostnadene til selve granskingen vil normalt måtte bæres av selskapet men du må selv ta ansvar for at grunnlaget for granskingen holder mål.

Har du allerede tilstrekkelig bevis for at en eller flere aksjonærer misbruker sin myndighet i selskapets organer har du flere alternativer.

Det minst krevende er å begjære innløsning av aksjeposten, noe som vil si at du får ut penger for aksjer du ellers kunne hatt vanskeligheter med å få solgt. Du vil normalt få en relativt god pris.  Prisreduksjon for aksjene som følge av minoritetsposisjon eller at det er  få interesserte kjøpere får normalt ikke betydning.

Et neste alternativ er å bruke rettssystemet for å kreve oppløsning av selskapet, og på den måte sikre deg det du har rett på. Fremgangsmåten er ofte velegnet der selskapet har to like store aksjonærgrupperinger som ikke blir enige. Et krav om oppløsning kan benyttes i kombinasjon med et tilbud om å dele selskapet etter reglene om skattefri fisjon.

Et siste alternativ er utløsning av den som misbrukerposisjoner i selskapet til egen fordel. I slike tilfeller vil normalt den som utløses få verdien av sine aksjer satt etter en lav verdi, der prisreduksjon på aksjene som følge av minoritetsposisjon eller at det er  få interesserte kjøpere får betydning.

En rekke selskaper har vedtektsbestemmelser om forkjøpsrett, hvem som kan være aksjonær og retningslinjer for hva selskapets styre skal legge vekt på ved vurderingen av om styret skal gi samtykke til en aksjeoverdragelse.

Aksjeloven er svært teknisk med korte frister for søksmål og for å gjøre gjeldende rettigheter. Har du en problemstilling bør du starte med å avklare om det ennå er tid til å gjøre noe.  For vedtak i generalforsamlingen vil du normalt måtte ta ut stevning innen tre måneder for å hindre at ellers ugyldige beslutninger blir gyldige. Typiske ugyldighetsgrunner knytter seg til inhabilitet for beslutningstakere, feil ved innkalling og uriktig forståelse av vedtektene.

Vi har til enhver tid en rekke saker om aksjonærkonflikter, og løser dem i eller utenfor rettssalen. I oversiktlige tilfeller kan vi gi faste priser og uansett estimere kostnadene.

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema