Ansattes rettigheter ved oppfinnelse prøves av Høyesterett

Resultater og oppfinnelser av ansattes arbeid kan ha en stor økonomisk verdi. Ett sentralt punkt som regulerer hvilke rettigheter arbeidstakere har ved oppfinnelser skal nå avgjøres av Høyesterett.

Arbeidsgivere har rett til å overta arbeidstakers oppfinnelser mot å betale arbeidstaker godtgjørelse. Slike forhold er regulert i arbeidstakeroppfinnelsesloven og ansettelsesavtaler. Rettsområdet er komplisert og det kan være vanskelig å ha kontroll over de verdier som oppstår i arbeidet arbeidstaker utfører for arbeidsgiver. Ett sentralt punkt som regulerer arbeidstakers rettigheter ved oppfinnelse skal nå avklares i Høyesterett. Høyesterett skal vurdere om arbeidsgiver har overtatt oppfinnelsen fra arbeidstaker. Det er lovens vilkår  «erverver.. på annet grunnlag» i arbeidstakeroppfinnelsesloven §7, som skal prøves.

Lagmannsretten konkluderte med at arbeidstaker var medoppfinner til oppfinnelsen som ble gjort av en doktorgradsstipendiat ved universitetet i Oslo, men de har også konkludert med at arbeidsgiver ikke har overtatt oppfinnelsen i henhold til loven. Det blir dermed Høyesteretts forståelse av lovens begrep «erverver.. på annet grunnlag» som vil avgjøre om arbeidsgiver har overtatt oppfinnelsen. Dette punktet i lovbestemmelsen er ikke tidligere prøvet i norsk rett, og det er heller ikke internasjonale avgjørelser som avklarer de rettslige spørsmål som saken reiser. Dersom Høyesterett kommer frem til å at arbeidsgiver har «ervervet» oppfinnelsen fra en ansatt medoppfinner, plikter arbeidsgiver etter bestemmelsen å betale godtgjørelse til arbeidstaker. Saken blir i så fall sendt tilbake til lagmannsretten for videre behandling.

Les og se mer om saken her:

Finansavisen omtalte saken den 16.4.2020

Artikkel på Zacco sin hjemmeside

NRK sin Brennpunkt dokumentar ‘Patentjegerne’

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema