Åpenhetsloven trer i kraft 1. juli 2022

Har din virksomhet kontroll på arbeidsvilkår og ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter i hele verdikjeden, eller trenger dere hjelp til å komme i gang med kartlegging? Fra 1. juli 2022 kan du måtte redegjøre for dette om noen skulle spørre.

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og som navnet tilsier skal allmenheten sikres tilgang til informasjon.

De lovpålagte forpliktelsene gjelder for større virksomheter, men som det fremgår nedenfor mener vi regelverket i realiteten vil ha et større nedslagsfelt da det i tillegg til egen virksomhet skal redegjøres for leverandørkjeder og andre forretningspartnere.

Loven pålegger virksomhetene en aktsomhetsplikt, en redegjørelsesplikt og en informasjonsplikt.

Aktsomhetsplikt

I dette ligger at virksomheten må foreta aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer.

 • Forankre forsvarlighet i virksomheten
 • Kartlegging av faktiske og potensielle negative forhold i egen virksomhet, leverandørkjeder og forretningspartnere
 • Foreta risikovurderinger
 • Iverksett tiltak
 • Overvåke utvikling

Redegjørelsesplikt

 Virksomheten skal årlig redegjøre for aktsomhetsvurderingene og publisere redegjørelsen på sine nettsider

 • Loven oppstiller minimumsvilkår
 • Redegjørelsen skal første gang publiseres innen 30. juni 2023

Informasjonsplikt

 Enhver kan fra 1. juli 2022 be en virksomhet informere om hvordan de håndterer negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

 • Virksomheten plikter å svare innen 3 uker
 • Loven oppstiller flere unntak

Virkeområde

 Loven omfatter alle nasjonale og internasjonale virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge, og som ikke defineres som små foretak etter regnskapsloven § 1-6, altså må to av tre vilkår være oppfylt:

 • Salgsinntekt overskrider 70 millioner kroner
 • Balansesum overskrider 35 millioner kroner
 • Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret utgjør mer enn 50 årsverk

I følge Forbrukertilsynet er det om lag 9000 norske virksomheter som er forpliktet etter loven, men som nevnt ovenfor er det grunn til å forvente at også mindre foretak vil bli berørt da de i mange tilfeller vil omfattes av den forpliktede virksomhets aktsomhetsplikt. Uavhengig av størrelse, må man altså som leverandør

forvente å måtte redegjøre for omstendigheter av betydning for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold overfor sine kunder. Dette vil være aktuelt både i eksisterende kundeforhold og ved nyetablering, for eksempel som krav ved besvarelse av anbudskonkurranser. Adferd som hindrer kundens kartlegging, nektelse av tiltak, eller manglende respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold vil også kunne utgjøre kontraktsbrudd.

Overtredelser

Forbrukertilsynet har tilsynsansvar for overholdelse av loven, og kan ilegge både forbuds-og påbudsvedtak, tvangsmulkt og overtredelsesgebyr.

Tilsynsmyndigheten har kommunisert at de det første året etter ikrafttredelse i første omgang vil fokusere på veiledning, men at de også vil slå ned på omfattende og åpenbare brudd på lovens bestemmelser. Dersom din virksomhet ikke er i gang med gjennomføring av aktsomhetsvurderingene er det altså på høy tid, og vi bistår dere gjerne i arbeidet.

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema