Artikler

 • 5. februar 2019

  Hva er seksuell trakassering i arbeidsforhold etter gjeldende rett?

  Hva er egentlig seksuell trakassering, når er man over terskelen for hva som er akseptabelt og hvor langt rekker ansvaret ditt som arbeidsgiver?

 • 4. desember 2018

  Lønner det seg å eie investeringer i en selskapsstruktur?

  Å eie investeringer i eller gjennom aksjeselskap kan føre til at verdier låses inne i en skattefelle. Vi kan hjelpe deg å vurdere hvilke grep som er mest hensiktsmessig for deg.

 • 13. november 2018

  Aksjesparekonto, fondskonto og IPS

  I Statsbudsjettet for 2019 legges det opp til frister for at investorer skal kunne tilpasse sparingen til nye regler om aksjesparekonto og fondskonto. Sett i lys av den politiske situasjon er det stor sannsynlighet for at statsbudsjettets forslag til endringer gjennomføres. Det er særlig to frister som løper ut ved nyttår, og som det kan […]

 • 18. april 2018

  Selvstendig næringsdrivende ble ansett som arbeidstaker med fullt stillingsvern

  Vi har bistått en selvstendig næringsdrivende hvor konsulentavtalen hun arbeidet etter ble avviklet. Selv om det var avtalt at hun var selvstendig oppdragstaker og ikke arbeidstaker, gav tingretten henne i dommen fullt stillingsvern som om hun hadde vært ansatt. Både oppdragsgivere og oppdragstakere bør sjekke avtalene sine for å finne ut om de underliggende forhold reelt sett gjør at avtalen utgjør et arbeidsforhold.

 • 12. april 2018

  «You`re fired!» Men er oppsigelsen gyldig?

  Som arbeidsgiver er det lett å trå feil ved oppsigelse av en ansatt. Arbeidsmiljøloven stiller strenge krav til hva som er saklig grunn for en oppsigelse og til selve oppsigelsesprosessen. Dersom det gjøres feil i oppsigelsesprosessen, vil risikoen for at oppsigelsen er ugyldig og arbeidsgiver må betale erstatning til arbeidstaker være høy. Ved å være bevisst på arbeidsgivers plikter og utarbeide gode rutiner allerede fra ansettelsen, kan du som arbeidsgiver langt på vei unngå de vanligste fallgruvene ved oppsigelse av en ansatt og slik eliminere risikoen for at oppsigelsen anses ugyldig.

 • 23. november 2017

  #METOO – en juridisk betrakning

  Det kan være greit å ha litt innsikt i hvilke regelsett som kan komme til anvendelse i slike saker. For hva arbeidsgivere og de enkeltpersoner som utpekes, kan påberope seg. En anklage utløser rettigheter eller vil kunne medføre sanksjoner om man ikke i tilstrekkelig grad har sikret seg bevis for forholdet.

 • 8. november 2017

  Bot på 20 mill. Euro for brudd på meldeplikt ved oppkjøp

  Oppkjøp kan være meldepliktig til konkurransemyndighetene selv om man ikke kjøper aksjemajoriteten i en virksomhet og oppkjøper løper risiko for store bøter om man trår feil.

 • 17. oktober 2017

  Dom: Profesjonsansvar etter å ha blitt utsatt for datakrim

  Gjelder profesjonsansvaret hvis den som har i oppdrag å betale regninger – regnskapsføreren i dette tilfellet – utsettes for internasjonale datakriminelle og lures til utbetalinger? Ja, mener Oslo tingrett.

 • 16. oktober 2017

  Ansvar selv utenfor styret

  Styret består av styremedlemmer og disse blir da personlige ansvarlige i den grad ansvar statueres. Også vedkommende som i realiteten er med på beslutningen kan gjøres ansvarlig.

 • 28. september 2017

  Når er anbuds- eller konkurransesamarbeid tillatt?

  Ved offentlige anbudskonkurranser ser vi at det noen ganger legges til grunn at flere tilbydere kan ønske å levere tilbud i fellesskap. Andre ganger åpner oppdragsgiver for at man kan gi tilbud på deler av oppdraget. Hvilke tanker bør man gjøre seg før vurdering av konkurransesamarbeid?

 • 20. september 2017

  The Aviation Law Review – Edition 5

  Den femte utgaven av The Aviation Law Review er nå publisert på The Law Reviews hjemmeside. Hanne Torkelsen er kapittelforfatter for den norske delen.

 • 30. juni 2017

  Skattyter fikk erstatning av staten etter feil

  Erstatning etter uaktsom feilbehandling av skatteetaten er krevende å oppnå, selv i kvalifiserte tilfeller. Du vil møte motstand i forvaltningen og statens beste advokater i retten. Oslo Tingretts rettskraftige dom er en av svært få avgjørelser der staten ansvarliggjøres etter feilbehandling. 

 • 22. mai 2017

  Ulovlig aldersdiskriminering ved Den Norske Opera & Ballet

  Kulturdepartementets forslag til fjerning av pensjonsordningen ved Den Norske Opera & Ballet (DNO) fremstår svært inngripende for den enkelte arbeidstaker og utgjør etter vårt syn ulovlig aldersdiskriminering.

 • 25. april 2017

  På tide å avskaffe forliksrådet

  Forliksrådene fungerer ikke etter hensikten. Ikke bare ender få saker med forlik, det avsies også uriktige dommer.

 • 17. februar 2017

  Salg av offentlig eiendom – snubletråder i forhold til statsstøtte

  Hvis en offentlig myndighet selger en offentlig eiendom under markedsverdien, vil differansen være en støtte til kjøper. EØS-avtalens regler forbyr i utgangspunktet slik støtte.

 • 30. januar 2017

  Styrets ansvar for uriktig informasjon ved kapitalinnhenting

  Det er kvalifisert sannsynlighetsovervekt for at hjorten på veggen ikke har sin bakpart stikkende ut i det andre rommet selv om kun halve er synlig fra der man står i dag, skriver artikkelforfatter advokat Christan S. Svensen om bevisvurderingen når ingen vil bidra med å opplyse saken.

 • 30. januar 2017

  Forslag til forenklet aksjelov: øker styrets risiko for ansvar

  Forslag til endring av aksjeloven §3-8 øker styremedlemmenes risiko for å bli erstatningsansvarlig. Artikkel skrevet av Kristine Jensen og Helge Skogseth Berg publisert i Revisjon og Regnskap nr. 8 2016.

 • 20. januar 2017

  Når er en avtale rettslig bindende?

  De fleste kontraktsforhandlinger avsluttes ved at partene signerer en avtale. Og først når avtalen er signert, er det lov å sprette champagnen. Eller kan man senke skuldrene og heve glasset for en ny avtale lenge før blekket har tørket?

 • 3. januar 2017

  Erstatning ved brudd på regelverket for offentlige anskaffelser

  Dersom oppdragsgiver bryter regelverket for offentlige anskaffelser kan forbigåtte tilbydere på visse vilkår kreve erstatning for den positive kontraktsinteresse eller den negative kontraktsinteresse.

 • 5. april 2016

  Nå blir det enda viktigere å intensjonskunngjøre direkte anskaffelser

  NHD har foreslått en lovendring i anskaffelsesloven som vil gi KOFA anledning til å ilegge overtredelsesgebyr for ulovlige direkte anskaffelser. Lovendringen vil også gi andre enn de involverte parter mulighet til å reagere og bringe inn saker til KOFA. Les mer om hva endringen går ut på.

 • 27. februar 2015

  Generasjonsskifte i familiebedrifter

  Hypotesen i artikkelen er at generasjonsskifter ofte skjer for raskt, uthuler selskapets kapitalbase, gir grobunn for splid i familien og medfører redusert lønnsomhet. Likevel vil god planlegging i betydelig grad kunne redusere sjansene for slike uheldige omstendigheter.

 • 8. november 2014

  Risikostyring av kontrakter

  Risikostyring av kontrakter er viktig for å unngå at uønskede hendelser oppstår. Kontrakter fordeler risiko mellom partene. Vilkårene angir gjensidige forpliktelser og skal virke både konfliktforebyggende og konfliktløsende. Kontrakten et verktøy for å styre gjennomføringen slik at leveransene skjer slik partene er enige om og samtidig redusere sannsynligheten for at uønskede hendelser dukker opp.

 • 3. september 2014

  Ny avgjørelse fra EFTA-domstolen om utlysing av tjenestekonsesjoner

  EFTA domstolen har den 29. august 2014 i sak E-24/13 (Casino Admiral AG v Wolfgang Egger) avsagt en rådgivende avgjørelse om utlysing av en tjenestekonsesjon som er interessant i forhold til spørsmål om hvordan en anbudskonkurranse for tjenestekonsesjoner skal gjennomføres for ikke å komme i strid med EØS-avtalens artikkel 31 om fri etableringsrett og art. 36 […]

 • 25. juni 2014

  Nærhetsprinsippet i avfallsdirektivet

  Avfallsdirektiv 2008/98/EC av 19. november 2008, har en bestemmelse om nærhetsprinsippet og et prinsipp om tilstrekkelig egenkapasitet i artikkel 16 («principles of self-sufficiency and proximity»). Prinsippet innebærer at blandet husholdningsavfall («mixed municipal waste») i størst mulig grad skal håndteres i nærhet til der hvor det er oppstått/produsert. EU-domstolen har foretatt en viktig tolkning av dette prinsippet i en avgjørelse avsagt 12 desember 2013.

 • 15. april 2014

  Korrupsjon og bedrageri

  Korrupsjon kan være bestikkelser av beslutningstakere i anbudsprosesser, betaling av tilleggsvederlag til «hjelpemenn» o s v. Korrupsjon kan innebære at et selskap blir utelukket fra å delta i offentlige anskaffelser.

 • 3. april 2014

  Styrets plikter når selskapet er insolvent

  Når selskapet er insolvent har styret ansvar for å begjære oppbud. Brudd på denne plikten kan medføre erstatningsansvar. Det må foreligge et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap og en adekvat årsakssammenheng mellom ansvarsgrunnlaget og det økonomiske tapet.

 • 28. september 2013

  Intensjonskunngjøring og midlertidig forføyning

  I fjor sommer fikk vi nye regler for intensjonskunngjøringer, suspensjon og kontrakt uten virkning. Reglene finner vi både i del II og III i forskrift om offentlige anskaffelser. Disse er resultat av gjennomføringen av EUs håndhevelsesdirektiv i norsk rett.

 • 12. september 2013

  Kan det offentlige unngå å bli lurt?

  Kan en offentlig oppdragsgiver hindre at leverandører tar seg bedre betalt enn hva de har krav på i forhold til inngått avtale?

 • 5. juni 2013

  Innsideinformasjon i kontrakter

  Børsnoterte selskaper har plikt til å offentliggjøre innsideinformasjon. Informasjonen brukes av investorer i hele verden for prising av selskapet. Feilbehandling kan føre til feilprising av selskapet og grov økonomisk kriminalitet i form av innsidehandel og andre bedragerilignende handlinger.

 • 7. januar 2013

  Internett selges til høystbydende

  Mange generelle ord og uttrykk som allmennheten har bruk for ligger nå ute for salg og kan bli snappet opp av de globale aktørene på nett. Eksemplene er .cloud, .blog, .online og .news som noen eksempler på generelle ord og betegnelser som er blandt søknadene for nye generiske toppnivåer.

 • 7. januar 2013

  ”1000” nye toppdomener

  Den 13. juni 2012 annonserte ICANN listen øver søknader på nye toppnivådomener. ICANN mottok totalt 1903 søknader, hvorav ca 500 er såkalte generiske domener som alle kan registrere.

 • 17. september 2012

  Regler om offentlige anskaffelser i et leverandørperspektiv

  Budskapet i denne artikkelen er at potensielle leverandører som kjenner og forholder seg til reglene om offentlige anskaffelser vil lykkes med salg til det offentlige. Det er essensielt å skjønne hvordan det offentlige gjør sine anskaffelser. Reglene om offentlige anskaffelser danner rammene og er fellesnevner for alle offentlige virksomheters innkjøp.

 • 8. august 2012

  Nødvendig med oppdatering av konkursloven

  Navn på en pasient eller klient i virksomhet omfattet av lovbestemt taushetsplikt, vil nå alltid være omfattet av taushetsplikten. Dersom konkursdebitor driver virksomhet underlagt lovbestemt taushetsplikt, vil bostyrer ikke få tilgang til konkursdebitors regnskaper. Dette er virkningen av en nylig avsagt kjennelse fra Høyesterett i sak HR-2012-00788-A.

 • 16. juli 2012

  Kommunal Gransking

  I denne artikkelen beskrives viktige vurderinger og beslutninger der en kommune vurderer å granske et hendelsesforløp. Fokus vil være på kommunens vurderinger som oppdragsgiver. Tema for første del blir hvorfor det bør granskes. Andre del tar for seg hensiktsmessig styring av en gransking, og tredje del beskriver hvordan en granskingsrapport kan benyttes.

 • 20. mars 2012

  Sponsing og skattefradrag

  Skagen AS har over flere år gitt støtte til SOS Barnebyer og Kolibri – Children at Risk Foundation. Støtten er gitt i henhold til sponsoravtaler. Staten v/ Skatt vest aksepterte bare delvis fradrag i Skagens skattepliktig inntekt for disse utgiftene. Fradrag ble innrømmet for de deler av sponsingen som kunne knyttes til annonseplass på nettsider og brosjyrer med videre. Det synes ikke å være uenighet om behandlingen av denne delen av sponsingen som utgjorde ca 10 % av kontraktene. Fradrag ble nektet for de resterende 90 % av utgiftene. Sistnevnte ble ansett som verdioverføringer eller støtte.