Skatt og avgift

 • 25. mars 2021

  Frivillig retting

  Har du inntekter eller formue som ikke tidligere er oppgitt til skattemyndighetene, kan vi bistå med anmodning om skatteamnesti / frivillig retting til Skatteetaten. Ved frivillig retting kan du unngå tilleggsskatt, anmeldelse og straff.

 • 24. november 2020

  Tapsfradrag etter svindel

  Mange mennesker blir lurt til å investere penger i det de tror er eiendom, verdipapirer eller virtuell valuta. Svindel, bedrageri og andre former for økonomisk kriminalitet blir mer og mer vanlig og påfører næringsliv og vanlige folk store tap. I en del tilfeller kan slike tap fradragsføres i skattemeldingen. Skattefradrag etter svindel kan være utfordrende å beskrive og dokumentere, her er noen av våre erfaringer på utvalgte investeringsområder.

 • 5. juni 2019

  Moderne skattetvister – i og utenfor rettssalen

  Som ledd i den pliktige etterutdanningen for advokater holder vi kurs i håndtering av skattetvister i regi av Advokatenes HR.

 • 8. januar 2019

  Har du blitt utsatt for svindel, kan du ha krav på skattefradrag

  I noen tilfeller kan svindel gi deg rett til skattefradrag etter reglene om fradrag for tap av formue. Tapet må ha tilstrekkelig tilknytning til en inntektsgivende aktivitet eller virksomhet.

 • 4. desember 2018

  Lønner det seg å eie investeringer i en selskapsstruktur?

  Å eie investeringer i eller gjennom aksjeselskap kan føre til at verdier låses inne i en skattefelle. Vi kan hjelpe deg å vurdere hvilke grep som er mest hensiktsmessig for deg.

 • 13. november 2018

  Aksjesparekonto, fondskonto og IPS

  I Statsbudsjettet for 2019 legges det opp til frister for at investorer skal kunne tilpasse sparingen til nye regler om aksjesparekonto og fondskonto. Sett i lys av den politiske situasjon er det stor sannsynlighet for at statsbudsjettets forslag til endringer gjennomføres. Det er særlig to frister som løper ut ved nyttår, og som det kan […]

 • 30. juni 2017

  Skattyter fikk erstatning av staten etter feil

  Erstatning etter uaktsom feilbehandling av skatteetaten er krevende å oppnå, selv i kvalifiserte tilfeller. Du vil møte motstand i forvaltningen og statens beste advokater i retten. Oslo Tingretts rettskraftige dom er en av svært få avgjørelser der staten ansvarliggjøres etter feilbehandling. 

 • 20. mars 2012

  Sponsing og skattefradrag

  Skagen AS har over flere år gitt støtte til SOS Barnebyer og Kolibri – Children at Risk Foundation. Støtten er gitt i henhold til sponsoravtaler. Staten v/ Skatt vest aksepterte bare delvis fradrag i Skagens skattepliktig inntekt for disse utgiftene. Fradrag ble innrømmet for de deler av sponsingen som kunne knyttes til annonseplass på nettsider og brosjyrer med videre. Det synes ikke å være uenighet om behandlingen av denne delen av sponsingen som utgjorde ca 10 % av kontraktene. Fradrag ble nektet for de resterende 90 % av utgiftene. Sistnevnte ble ansett som verdioverføringer eller støtte.

 • 13. mai 2011

  Rangeringer

  Advokat Helge Skogseth Berg er nominert i klassen for Skatt i Norge for kalenderåret 2012 av Best Lawyers – www.bestlawyers.com. Endelig rangering vil bygge på vurderinger fra andre advokater som er rangert innen det samme fagområdet.

 • 11. november 2010

  Rammeavtale med Skatt Øst

  Skatt Øst innstiller på at det inngås rammeavtale med Lynx Advokatfirma. Oppdraget går ut på å være statens prosessfullmektig innenfor delområdene internprising, internasjonale forhold, alminnelige saker og tyngre/kompliserte saker. Helge Skogseth Berg vil på vegne av Lynx Advokatfirma utføre oppdragene som prosessfullmektig for Skatt Øst og Sentralskattekontoret for storbedrifter. Innstillingen til rammeavtale skjer etter en […]