Endringer i arbeidsmiljøloven 2023

Det er foretatt flere endringer i arbeidsmiljøloven med ikrafttredelse i 2023. Mest omdiskutert er reglene som begrenser innleieadgang, og disse gjelder i fra 1. april 2023. Finn ut hva dette innebærer for din bedrift eller for deg som arbeidstaker.

Styrking av retten til heltid

Fra nyttår er det innført en normgivende bestemmelse i arbeidsmiljøloven § 14-1 b om at hovedregelen i arbeidslivet skal være ansettelse på heltid, og at behov for deltidsansettelse skal dokumenteres av arbeidsgiver og drøftes med tillitsvalgte.

Samtidig er deltidsansattes fortrinnsrett til utvidet stilling og ekstravakter, fremfor nyansettelser og innleie, styrket.

Nye regler og begrensninger i innleieadgang

Et inngripende tiltak i arbeidslivet er nye bestemmelser i arbeidsmiljøloven § 14-12 om begrensninger i virksomheters innleieadgang. Der man tidligere kunne benytte innleid arbeidskraft på lik linje med adgangen til midlertidig ansettelse, er den generelle adgangen til innleie ved «arbeid av midlertidig karakter» er fjernet. Endringene vil nødvendigvis få store konsekvenser for bemanningsforetakene, men også begrense enhver arbeidsgivers fleksibilitet ved behov for midlertidig arbeidskraft.

Innleie i vikariattilfellene, og de øvrige konkrete tilfellene angitt i § 14-9 (2) er fremdeles tillatt, og det samme gjelder for tidsbegrenset innleie etter avtale med tillitsvalgte for bedrifter bundet av tariffavtale med en fagforening med innstillingsrett. Det er i forskrift også gitt konkrete unntak fra begrensningen i innleieadgangen i form av adgang til;

  1. Innleie av helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenester. (Må drøftes med tillitsvalgte)
  2. Innleie av arbeidstakere med spesialkompetanse som skal utføre rådgivnings- og konsulenttjeneste i klart avgrenset prosjekt.

Spesielt alternativ 2 vil kunne omfatte et betydelig antall arbeidstakere, og det vil bli spennende å se hvor langt dette unntaket vil gjelde i praksis.

Forskriften oppstiller imidlertid også helt konkrete begrensninger i form av at den forbyr innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.

For å unngå omgåelser og skape klarhet i skillet mellom innleie og entreprise er det i loven inntatt en bestemmelse om hvilke momenter som skal vektlegges i vurderingen av hvorvidt en oppdragsavtale innebærer innleie. Momentene er i tråd med ulovfestet rett utviklet gjennom rettspraksis.

Innleid arbeidstaker er også gitt styrkede rettigheter i form av rett til fast ansettelse hos innleier ved sammenhengende innleie i mer enn tre år.

Reglene trer i kraft 1. april 2023, men det er gitt overgangsregler som blant annet regulerer at endringene først trer i kraft 1. juli 2023 for allerede inngåtte avtaler.

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema