• Compliance

  Tilbydere av finansielle tjenester er underlagt omfattende regulering. For banker, verdipapirforetak, fondsforvaltere, betalingsforetak og forsikringsselskaper oppstilles krav til organisering, kapital og utøvelse av virksomheten.

 • Genereasjonsskifte, arv og skifte

  Et vellykket generasjonsskifte forutsetter normalt kloke valg der juridiske, økonomiske og mellommenneskelige faktorer skal balanseres. Vår erfaring er at senior bør ta grep i god tid før det er aktuelt å slippe roret. Det vil kunne bidra til å sikre fremtidig god økonomi for senior og gi sunne rammer for videre drift. Forutberegneligheten som ligger i et generasjonsskifte redusere normalt sjansen for splid i familien, og en unngår så langt det er mulig situasjoner med beslutningsvakum og ytterste konsekvens at det offentlige tar over kontrollen med virksomheten dersom senior blir alvorlig svekket av sykdom.

 • Personvern og GDPR

  All behandling av personopplysninger skal ha hjemmel i GDPR artikkel 6. Dette kalles behandlingsgrunnlag. Knytningen mellom personopplysninger og behandlingsgrunnlag er det viktigste elementet i GDPR. Dette viser virksomhetens forståelse og kontroll på hvilke personopplysninger som behandles, som må kunne dokumenteres.

 • Børs og verdipapirer

  Lynx advokatfirmas bistår regelmessig med transaksjoner og løpende drift – compliance. Vår rådgivning er tett og pragmatisk.  Vårt mål er at bedriften skal klare seg med færre interne ressurser og likevel levere rapporterings- og informasjonstjenester av tilfredsstillende standard.

 • Selskapsrett

  I Lynx har vi bred kommersiell og juridisk erfaring som verktøy for god håndtering av selskapsrettslige spørsmål, tvister og problemstillinger.

 • Fast eiendom

  Lynx Advokatfirma har i mange år bistått virksomheter innenfor eiendom og bistår med rådgivning innen alt fra plan- og bygningsrett, eiendomsutvikling, eiendomsskatt, transaksjoner/ megling, entreprise, utleie, servitutter, ekspropriasjon, skjønn og grunnerverv.

 • Gransking

  Lynx Advokatfirma tilbyr juridisk kompetanse på høyt nivå kombinert med praktisk kommersiell forståelse og tett oppfølging. Vi gir råd som sikrer et godt mandat og en rettssikker, formålstjenlig og uavhengig gransking.

 • Skatt og avgift

  Vi bistår virksomheter og bedrifter som trenger råd om skatt og merverdiavgift, eller for å løse tvister med skattemyndighetene.

 • Prosedyre og tvisteløsning

  En kunde som ikke betaler, en leveranse som ikke svarer til forventningene eller et urimelig offentlig vedtak er eksempler på situasjoner som kan skape en tvist. Slike saker må løses. Vårt fokus er å oppnå det aller beste resultat sammen med deg, men det er også viktig at ikke tvisten i seg selv tar for mye fokus bort fra verdiskapning i virksomheten din.

 • Økonomisk kriminalitet

  Ikke sjelden bistår vi selskaper som – dersom staten vinner frem i saken – risikerer konkurs. Lederne risikerer samtidig å bli tiltalt og dømt til lange fengselsstraffer. Bedriftens omdømme kan bli skadet i lang tid fremover. Det kan være vanskelig for en næringsvirksomhet å klare seg, dersom mistanken får feste. Det haster derfor å komme i dialog med staten i denne type saker.

 • Arbeidsrett

  Vi representerer arbeidsgiver ved omstillingsprosesser og nedbemanning, og i saker hvor arbeidstakers forhold er årsaken til at det vurderes oppsigelse eller avskjed. Det er lovfestede og ulovfestede krav til saksbehandling, og oppsigelse eller avskjed krever saklig grunn.

Advokater innenfor bedrift og virksomhet

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema