Arbeidsrett for offentlig virksomhet

Vi representerer offentlige arbeidsgivere ved omstillingsprosesser og nedbemanning, kommunesammenslåing mv, og i saker hvor arbeidstakers forhold er årsaken til at det vurderes oppsigelse eller avskjed. Det er lovfestede og ulovfestede krav til saksbehandling, og oppsigelse eller avskjed krever saklig grunn.

Er det en statlig virksomhet er det statsansatteloven (tidligere tjenestemannsloven) som gjelder. Statsansatteloven har særregler om bl.a. ansettelser, innleie, midlertidig ansettelser, ordenstraff, krav til oppsigelse og avskjed og egne saksbehandlingsregler. I tillegg kommer forvaltningslovens regler om forhåndsvarsel ved oppsigelse.

Ved nedbemanninger og omorganiseringer er det viktig med en grundig prosess med involvering av de ansatte så langt det er mulig. Det skal i samråd med de tillitsvalgte fastsettes utvelgelseskrets, og det skal fastsettes utvelgelseskriterier for hvem som skal sies opp.   Sykemeldte har et oppsigelsesvern på grunn av sykdom i en periode på 12 måneder. Det er likevel ikke et forbud mot oppsigelse på annet grunnlag en sykdommen, så fremt det er en saklig grunn. Mange offentlige virksomheter velger å gi sluttpakker mot at ansatte frasier seg retten til å reise søksmål i nedbemanningsprosesser.

Likestillings- og diskrimineringsloven har forbud mot diskriminering, på grunn av kjønn, funksjonshemming, etnisitet/religion eller omsorgsoppgaver. Arbeidsmiljøloven har i tillegg forbud mot diskriminering på grunn av politisk syn, medlemskap i organisasjoner og alder.  I offentlig sektor gjelder dessuten kvalifikasjonsprinsippet. Dette gjelder både ved ansettelsen, under hele ansettelsesforholdet og ved opphør. Vi rådgir arbeidsgiver med spørsmål knyttet til ansettelsen, herunder arbeidsinnleie, midlertidig ansettelser, bruk av konkurranseklausuler og arbeidstidsbestemmelser, samt diskrimineringsforbudet.

Ved selskapsutskilling, kommunesammenslåing eller lignende oppstår spørsmål om det foreligger virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven.  Spørsmålet er om den virksomhet som overdras har identiteten i behold etter overdragelsen. I såfall har ansatte rett til å bli med over til ny arbeidsgiver, og arbeidsmiljøloven gir de ansatte rettigheter som arbeidsgiver må ivareta. Vi har god erfaring med denne type vurderinger, eksempelvis ved  selskapsutskilling og konkurranseutsetting i offentlig sektor.

Arbeidsretten er delt i en individuell og en kollektiv del. Tariffavtalesystemet i Norge består av et hierarki av avtaler, hvor fagforeningenes hovedavtaler angir varige og overordnede forhold mellom partene. De landsdekkende overenskomster gjelder for bestemte bransjer eller yrkesgrupper. Særavtalene inngås på bedriftsnivå med mer spesifikke regler og lønnssatser. Særavtalene må ikke være i strid med de overordnede generelle avtalene.

Se alle våre advokater

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema