Generasjonsskifte i bedrifter

Et vellykket generasjonsskifte forutsetter normalt kloke valg der juridiske, økonomiske og mellommenneskelige faktorer skal balanseres. Vår erfaring er at senior bør ta grep i god tid før det er aktuelt å slippe roret. Det vil kunne bidra til å sikre fremtidig god økonomi for senior og gi sunne rammer for videre drift. Forutberegneligheten som ligger i et generasjonsskifte redusere normalt sjansen for splid i familien, og en unngår så langt det er mulig situasjoner med beslutningsvakum og ytterste konsekvens at det offentlige tar over kontrollen med virksomheten dersom senior blir alvorlig svekket av sykdom.

Situasjonen der generasjonsskifte ikke gjennomføres før ved seniors bortgang

Ny arvelov vil innebære en betydelig økning i pliktdelsarven. Det innebærer at hvert barn vil ha rett på arv tilsvarende inntil 25 ganger folketrygdens grunnbeløp, som i 2018 tilsvarer ca kr 2,34 millioner kroner. Reglene om uskifte innebærer at gjenlevende ektefelle ofte vil kunne se seg tjent med å overta virksomheten selv, snarere enn å la junior drive denne videre som eier, selv om senior kanskje forutsatte at junior vil oppnå slikt eierskap gjennom testament eller arv etter loven. Gjennomføres skiftet vil en fordeling av seniors verdier etter arveloven kunne innebære så vidt stort likviditetsbehov til utkjøp av andre arvinger at ingen av arvingen har mulighet til å overta alene. Konsekvensen kan bli at et lønnsomt foretak må avvikles. Dagens situasjon, der verdier kan overføres med skattemessig kontinuitet og uten arveavgift, gir gode muligheter for et vellykket generasjonsskifte.

De store valg

Skal virksomheten videreføres, helt eller delvis, skal den selges, avvikles eller helt eller delvis konverteres til en mer passiv kapitalplassering. Dersom virksomheten skal videreføres, hvem skal få ansvaret, når og innenfor hvilke rammebetingelser. Hvordan skal seniors fremtidige økonomi sikres, og hvordan skal junior sikres tilstrekkelig handlingsrom. Kan andre arveberettigede sikres passive rettigheter til avkastning, og innenfor hvilke rammer. Slike spørsmål er normalt kompliserte. Vår erfaring er at det går flere år fra slike prosesser igangsettes til den er ferdigstilt. En relativt vanlig alder å ta de første forberedende grep er ca 5-7 år før forventet avslutning av aktiv arbeidsinnsats fra seniors side. I mange tilfeller vil senior kunne ønske et ord med i laget ved sentrale beslutninger også etter at den aktive arbeidsinnsatsen er over. En god regulering sikrer at senior oppnår trygghet for sine valg og at junior får tilstrekkelig tid til å vise seg tilliten verdig.

Skatt og avgift

Organiseringen av virksomhet og fremgangsmåten for overføring av verdier kan medfører betydelige skatteregninger. En av mange fallgruver er tilfellet der senior eier virksomheten gjennom et holdingselskap og holdingselskapet helt eller delvis overfører aksjer i selskapet som driver virksomhet til barn eller barns holdingselskap som gave eller til en verdi under markedspris. I mange tilfeller opplever senior at en slik overføring for skatteformål anses som et ulovlig utbytte med tilhørende skatteplikt for senior og at aksjene for skatteformål anses for overført direkte fra senior. I en bindende forhåndsuttalelse fra skatteetaten datert 29.11.2018 åpnes det opp for direkte overføring av aksjer som senior eier personlig uten at noen tilsvarende skatt utløses.

Overføres det eiendom som ledd i et generasjonsskifte, typisk hus og hytte til arvinger som ikke eller i mindre grad overtar virksomhet vil reglene om dokumentavgift kunne gi uventede konsekvenser. Fritaket for dokumentavgift gjelder bare for den forholdsmessige andel av verdiene som mottaker ville mottatt som arv. Det finnes tilnærminger, som etter en konkret vurdering av om skattemessig gjennomskjæring aktualiseres, vil kunne gi løsninger som ikke medfører dokumentavgift.

En forutgående strukturering av selskaper og virksomhet vil normalt kunne gi gunstige løsninger som ikke tapper virksomheten for likviditet. Normalt innebærer ikke slike løsninger noe permanent skattefritak, men skatten utsettes på ubestemt tid, i samsvar med lovgivers syn. Reglene er imidlertid utpreget tekniske og det er mange eksempler på uheldige konsekvenser.

Gjennomføring

Omorganiseringer med tilhørende avtaler, verdsettelser, protokoller og meldinger til foretaksregisteret utgjøre i mange tilfeller en mengde dokumenter som, lagt oppå hverandre, passerer en centimeter.

Våre klienter gir oss gode tilbakemeldinger på ryddige, strukturerte prosesser, som sikrer forutsigbarhet.

Se alle våre advokater

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema