Børs og verdipapir – for bedrifter

Lynx advokatfirmas bistår regelmessig med transaksjoner og løpende drift – compliance. Vår rådgivning er tett og pragmatisk.  Vårt mål er at bedriften skal klare seg med færre interne ressurser og likevel levere rapporterings- og informasjonstjenester av tilfredsstillende standard.

Vi er spesialisert i og har bred erfaring med de juridiske og kommersielle sider av prosesser selskaper skal gjennom i perioden før Børs. Vi gir råd mht. kritiske valg av metode i denne viktige fasen av selskapers utvikling. For oss er verdioptimalisering sentralt. Går du for tidlig til en tilrettelegger, eller velger du feil kapitaliseringsmetode, eller ender opp med feil eierstruktur, vil verdier gjerne gå tapt i prosessen.

For selskaper i denne fase kreves særlig kompetanse hva angår rapporteringsplikt, informasjonshåndtering og innsideproblematikk. Finansiell rapportering og informasjonsplikt til markedet utgjør grunnpilarene i den verdsettelse som skjer av selskapets aksjer. Det samme gjelder regelverket for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance). I perioden et mindre selskap vokser skal disse ferdighetene defineres, forvaltes og utvikles frem mot kapitalinnhenting, eventuelt børsnotering. I disse prosesser skal investorene behandles rettferdig og likt. Selskapet vil bli målt på slike ferdigheter.

For virksomheter som krever konsesjon, gjelder utvidede krav til myndighetsrapportering og compliance.

Håndtering av innsideinformasjon kan både skape og ødelegge aksjonærverdier. Strategisk planlegging og korrekt håndtering av informasjon står sentralt i vår rådgivning. Området er regulatorisk utfordrende og krever markedsforståelse, pinlig nøyaktighet og presisjon, samt en praktisk prosess som gir den nødvendige trygghet for og bistand ved undersøkelser i ettertid.

Ikke sjelden iverksetter børs, Finanstilsynet eller politiet undersøkelser. I en slik situasjon vil det være avgjørende at du har rutiner og prosedyrer i orden, og at du har tilgang til bistand. Lynx advokatfirma representerer selskaper underlagt konsesjon i forbindelse med gjennomgang av nødvendige rutiner og etterlevelsen av disse, samt ved tilsyn, klagesaker og i rettslige prosesser.

I tillegg gir Lynx advokatfirma råd om håndtering av finansielle og operasjonelle og operasjonelle restruktureringen, sammenslåinger og oppkjøp, samt prosesser som involverer egen- og fremmedkapitaltransaksjoner.

Ofte stilte spørsmål

 • Kanskje på børs?

  Gode ideer og selskaper kan tiltrekke seg kapital og noen kan være i posisjon for å tiltrekke seg stor, internasjonal kapital. For kapitalinnhentelse av større omfang, må aksjene handles elektronisk i et handelssystem, slik at aksjene blir likvide.  Børsnotering krever imidlertid forarbeid. Det er ikke tilstrekkelig å få råd fra børs eller tilrettelegger. De som skal sikre verdier på rette hender, må gjøre alt riktig, en prosess som starter lenge før børsnotering.

  Lynx advokatfirma er spesialisert i og har lang erfaring med de juridiske og kommersielle sider av prosesser selskaper skal gjennom i perioden før Børs. Vi gir råd mht. kritiske valg av metode i denne viktige fasen i selskapers utvikling. For oss er verdioptimalisering sentralt. Går du for tidlig til en tilrettelegger, velger du feil kapitaliseringsmetode, eller ender opp med feil eierstruktur, vil verdier gjerne gå tapt i prosessen.

  Lynx advokatfirma leverer tjenesten «kanskje på børs». Tjenesten består av et møte, der våre representanter forholder seg til selskapets informasjon, svarer på spørsmål og dokumentasjon. Det er varierende opptakskrav på våre regulerte markeder, Oslo Børs, Oslo Axess og Merkur Market. Hvordan ligger selskapet ditt an ift. de krav som stilles? Hvilke elementer bør det justeres på før man nærmer seg en noteringsprosess? Hva er nedsiden ved å søke for raskt eller vente for lenge? Har man gjort de nødvendige strategiske grep mht egenkapital og eierstruktur som sikrer verdier på de rette hender, og er man i prosess for å kunne håndtere situasjonen som et «offentlig» selskap? Er dette godt nok gjennomtenkt? Etter møtet gjøres en skriftlig overordnet vurdering der man identifiserer og adresserer de sentrale spørsmål som bør besvares for å kunne ta stilling til om og når en børsnotering er riktig.

 • Hva er innsideinformasjon ?

  Omfatter mer enn hva folk flest vet: Presis informasjon om verdipapirene, utstederen av disse (selskapet) eller «andre forhold» som er egnet til å påvirke kursen merkbart – og som ikke er offentlig eller allment kjent. Informasjon som indikerer at omstendigheter/begivenheter har inntruffet eller med rimelig grunn kan ventes å inntreffe, omfattes også. Egnet til å påvirke kursen – vurderes slik: hvorvidt en vanlig fornuftig investor ville vektlagt opplysningene. Egne regler for varederivater.

 • Hva er hovedreglene for taushetsplikt, informasjonshåndtering, listeføring, undersøkelsesplikt, meldeplikt?

  Det gjelder et forbud mot å gi informasjonen til uvedkommende. Opplysningene skal behandles med tilbørlig aktsomhet, slik at de ikke kommer i feil hender eller misbrukes. Selskapet plikter å ha rutiner for sikker behandling av innsideinformasjon. Det skal også føres liste over alle som har tilgang til innsideinformasjon, den skal oppdateres løpende, oppbevares i 5 år og utleveres Finanstilsynet på forespørsel. Styremedlemmer, ledende ansatt, medlem av kontrollkomite og revisor m. fl. (primærinsidere – egen listeføring) må ikke foreta eller tilskynde til tegning, kjøp, salg eller bytte, uten først å undersøke om det foreligger innsideinformasjon. I realiteten kreves bevis, f.eks. dokumentasjon, som bør utformes med utgangspunkt i fakta i hvert enkelt tilfelle. Primærinsidere har også lovregulert meldeplikt (for seg selv/nærstående) etter finansielle transaksjoner som omfattes.

 • Når inntrer informasjonsplikt og når kan offentliggjøring utsettes?

  Børsnoterte selskaper skal uoppfordret og umiddelbart offentliggjøre innsideinformasjon som direkte angår selskapet. Opplysningene skal offentliggjøres på en effektiv og ikke-diskriminerende måte. Samtidig med offentliggjøring skal opplysningene sendes vedkommende regulerte markedsplass (børsen). Opplysningene skal deretter også gjøres tilgjengelig på utsteders internettside. Det gjelder spesielle regler for årsrapporten og halvårsrapporten mm.

  Forutsatt at allmennheten ikke villedes, kan et selskap utsette offentliggjøring av innsideinformasjonen for ikke å skade sine legitime interesser. Det forutsettes konfidensialitet. Pågående forhandlinger eller beslutninger / kontrakter som må godkjennes, f.eks av et selskaps styre, er praktiske eksempler. Dette er kompliserte vurderinger, og dokumentasjonskravene er høye. Det anbefales ekstern bistand, risikostyring og kvalitetskontroll. På forespørsel skal det sendes liste over utsatt offentliggjøring til regulert markedsplass. Foreligger det grunn til å tro at opplysningene er eller er i ferd med å bli kjent, skal de offentliggjøres uoppfordret og umiddelbart.

Se alle våre advokater

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema