Konkurranserett

Våre advokater har omfattende erfaring med regelverket for offentlig anskaffelser, EØS avtalens forbud mot offentlig støtte, konkurranseloven samt markedsføringsloven. Vi gir kvalifiserte råd om konkurranseregelverket og bistår offentlige og private i rettstvister.

Offentlige virksomheter må følge noen grunnleggende prinsipper og krav til prosedyrer ved planlegging og gjennomføring av offentlige anskaffelser.  Kjøp av varer, tjenester, bygg og anlegg er regulert i anskaffelsesloven og tilhørende forskrifter (anskaffelsesforskriften, forsyningsforskriften og konsesjonskontraktsforskriften). Formålet med regelverket er å fremme effektiv ressursbruk i offentlig sektor, og sikre gjennomføring av EUs indre marked.

Statsstøtte kan være konkurransevridende. EØS-avtalen art 61 forbyr statlig støtte til næringslivet. Statsstøtte kan likevel være ønsket i et samfunnsperspektiv. Der det er kapitaloverførsler fra det offentlige til næringslivet, må derfor undersøkes om det foreligger statsstøtte, og i såfall om støtten er lovlig.  Hvis ikke risikerer den som mottar støtte å måtte betale tilbake hele støttebeløpet.

Konkurranseloven har som formål å fremme og regulere konkurransen, og derved bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser. Loven har forbud mot virksomheters utnyttelse av sin dominerende stilling (§11), konkurransebegrensende avtaler og samarbeid mellom foretak (§10), samt meldeplikt til konkurransemyndighetene ved oppkjøp og fusjoner. Konkurranseloven omfatter også offentlig virksomhet, så lenge det drives økonomisk virksomhet i et marked.

Se alle våre advokater

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema