Konkurranserett – for bedrifter

Lynx advokatfirma omfattende erfaring med regelverket for offentlig anskaffelser, EØS avtalens forbud mot offentlig støtte, konkurranseloven samt markedsføringsloven. Vi gir kvalifiserte råd om konkurranseregelverket og bistår i rettstvister.

Vi representerer leverandører til det offentlige i anbudskonkurranser.  Det kan være rådgivning, risikovurderinger i forkant av at det inngis tilbud, eller hjelp til å utarbeide klage over en offentlig anskaffelse til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa). Kofas avgjørelser er ikke rettslig bindende. Saker kan bringes inn for domstolene for å få stanset en kontraktsinngåelse (midlertidig forføyning). Erstatningssøksmål som følge av offentlige myndigheters brudd på regelverket har vi også erfaring med.

Leverandører kan f.eks. oppleve at konkurransegrunnlaget er utformet slik at det favoriserer en bestemt leverandør. Noen ganger blir leverandører urettmessig avvist, eller oppdragsgiver velger feil tilbud.  På grunn av korte frister for å klage eller begjære midlertidig forføyning, er det viktig at det reageres raskt og effektivt.

Vi bistår også i saker om offentlig støtte. Det kan være private virksomheter som mener at konkurrenter mottar offentlig støtte de ikke er berettiget til, og som dermed vrir konkurransen. EFTAs overvåkingsorgan (ESA) behandler saker om offentlig støtte, enten på eget initiativ eller etter klage fra andre.  ESAs avgjørelser kan i noen tilfeller bringes inn for EFTA domstolen.

Andre ganger kan private virksomheter ønske å motta offentlig støtte, og undersøke de muligheter regelverket gir. Det er mange unntak fra forbudet i EØS avtalen art 61 som gir rett til offentlig støtte, f.eks. ulike gruppeunntak, bagatellmessig støtte o.l.

Ved oppkjøp eller fusjoner er det viktig at man er oppmerksom på meldeplikten til konkurransemyndighetene. I motsatt fall kan det koste virksomheten dyrt, i form av store bøter.

Konkurranseloven forbyr kartellvirksomhet og konkurransebegrensende avtaler, enten de er skriftlige eller stilltiende. Ulike former for anbudssamarbeid/joint venture o.l. kan være nødvendig for å få tilstrekkelig konkurranse.  Men anbudssamarbeid kan noen ganger være ulovlig, selv om det skjer i full åpenhet.  Da kan man også risikere å bli avvist fra anbudskonkurranser. Konkurranseloven har også regler om misbruk av markedsmakt, f.eks. kryss-subsidiering der det drives monopolvirksomhet og næringsaktivitet i samme virksomhet. Brudd på konkurranseregler håndheves av Konkurransetilsynet. Vedtak kan bringes inn for Konkurranseklagenemnda og domstolene.

Se alle våre advokater

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema