Økonomisk kriminalitet – for offentlige virksomheter

Lynx advokatfirma har omfattende erfaring gjennom arbeid i Økokrim og offentlige og private kontrollorgan, og har lang erfaring med prosedyre og gransking på vegne av norsk og utenlandsk myndighet.

Vi bistår i en rekke økonomiske straffesaker som forsvarer. Normalt kontaktes vi tidlig i prosessen av den som er under etterforskning og antas som privat forsvarer. I denne fasen av saken samarbeider vi tett med politiet og påtalemyndigheten for om mulig å rydde uklarheter eller misforståelser av veien. Ofte iverksetter vi egne undersøkelser i denne fasen, eller samarbeider med politiet om slike. Det er vår erfaring at staten har behov for slik bistand i en rekke saker, og at det bidrar til å øke kvaliteten i undersøkelsene og gir et bedre grunnlag for påtalemessig avgjørelse.

Lynx advokatfirma påtar seg også oppgave som offentlig oppnevnt forsvarer i de tilfeller tiltalte ønsker bistand fra oss. Spesielt gjelder dette i økonomiske straffesaker der vår kunnskap og erfaring er av betydning.

Vi kan bistå det offentlige i enkelte utredninger, spesielt på skatterettens område. Dette kan være saker av svært kompleks natur, som krever spesialisert advokatkompetanse allerede på et tidlig tidspunkt i undersøkelsesfasen.

Vi kan påta oss prosessoppdrag for staten i økonomiske straffesaker, normalt i saker der vår spesialkompetanse f.eks. innenfor skatterett kreves for utførelsen av aktoratet.

Lynx advokatfirma påtar seg oppdrag for staten mht å gjennomføre private straffesaker, i tilfeller der staten ikke selv ønsker å kjøre straffeprosess, eller må prioritere annerledes.

Vår advokat Audun Lillestølen, har  i 3 år vært advokat på verv for Spesialenheten for Politisaker. Denne enheten etterforsker og irettefører saker der ansatte i politi og påtalemyndighet er mistenkt for et straffbart forhold i tjenesten. I dag bistår Lynx ansatte i politiet der de har blitt anmeldt for et straffbart forhold.

Ofte stilte spørsmål

 • Betydningen av regulatorisk kompetanse ved arbeid for det offentlige

  Lynx advokatfirma har betydelig erfaring innenfor regulatorisk virksomhet, fra de store revisjonsfirmaer, politiet, Økokrim, Oslo Børs, Skatteetaten og Skattekrim. I svært mange saker er denne kompetansen nødvendig for å oppnå et tilstrekkelig godt kommunikasjonsnivå mellom de advokater som skal utføre et oppdrag eller tjeneste, og de ansvarlige i den aktuelle offentlige institusjon. Vår erfaring er blant annet at man ved god kommunikasjon i sakens innledende faser, får ryddet til side en del forhold som det ellers hadde stått strid om i saken og som ville krevd store ressurser.

 • Betydningen av etterforsknings- og granskingskompetanse ved arbeid for det offentlige

  Saker mangler oftest bevis og det foreligger nesten alltid feil eller unøyaktigheter i bevisvurderinger. Tilstrekkelig kompetanse må bygges over år, først og fremst i rettsapparatet. Fremgangsmåter for å sikre og kvalitetssikre bevis er håndverk som svært få behersker til fingerspissene. Lynx advokatfirma har spesialisert kompetanse på området med erfaring fra sivile saker og straffesaker i alle domstolenes instanser. Vi har også svært høy kompetanse knyttet til innhentelse og bruk av overvåkingsdata, elektroniske bevis og bevis fra nettet. Bruk at statistiske bevis er utfordrende sammen med de regler som gjelder for bevissikring, bevisbyrde og bevisers vekt og innbyrdes vekt.

 • Betydningen av rettssikkerhetkompetanse under utførelse av tjenester for det offentlige

  Vi har bygget opp et uavhengig, spesialisert og tverrfaglig kompetansemiljø som i tillegg til erfarne advokater omfatter spesialiserte revisorer og eksperter innen elektronisk bevissikring. Vi kjenner alle spilleregler for å gjennomføre en rettssikker og forsvarlig gransking. Vi foretar grundige undersøkelser og leverer rapporter med klare svar og respekt for involverte parter.  Vi gjennomfører også omfattende rettssaker basert på bred erfaring fra prosedyre i alle rettsinstanser.

  Vi har omfattende erfaring gjennom arbeid i Økokrim og offentlige og private kontrollorgan, og har lang erfaring med prosedyre og gransking på vegne av norsk og utenlandsk myndighet.

 • Betydningen av uavhengighet og integritet ved tjenester for det offentlige

  Lynx advokatfirma har lenge hatt som mål å sørge for, sikre og vise uavhengighet og integritet i alle våre oppdrag. Av denne grunn oppsøkes vi både av private, virksomheter og det offentlige for konsultasjoner og oppdrag, og oftest i oppdrag der vi bes nettopp om slike faglige vurderinger. Det er vår erfaring at det offentlige i mange situasjoner er tjent med å sikre vurderinger eller deler av vurderinger eksternt, og også at dette i enkelte tilfeller forsømmes. Det kan være budsjettmessige hensyn, at man ønsker å vise at man kan klare jobben selv, eller bare at man ikke tenker på muligheten for eksternt bistand. Spesielt i større sakskomplekser som pågår over tid er det ofte nødvendig med en tredjepartstjeneste, for å sikre at de vurderinger som gjøres ikke i for stor grad preges av ønsket om et gitt resultat. Objektivitet er vanskelig for alle – og krever noe avstand.

 • Betydningen av næringsforståelse i oppdrag for det offentlige

  I Lynx advokatfirma er vi forretningsadvokater. Vi har spesialisert oss på forretningsmodeller, inntjeningsmodeller, markedsmodeller og incentivsystemer. Svært ofte er dette kompetanse som mangler i offentlige undersøkelser. I de aller fleste saker vi arbeider med for eller mot det offentlige, tilføres slik kompetanse. I svært mange tilfeller vil tilførsel av slik kompetanse påvirke vurderinger og ofte også resultater. I det offentlige er det krevende å opprettholde denne kompetansen som er i stadig utvikling. Vår erfaring er at det offentlige i svært mange tilfeller er tjent med å benytte advokater som har tilstrekkelig erfaring og tyngde innen forretningsliv og som kjenner markedsmekanismer.

Se alle våre advokater

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema