Økonomisk kriminalitet – for privatpersoner og aksjonærer

De fleste synes det er skremmende, eller opplever det som svært alvorlig, når Økokrim, Skattekrim, konkurransemyndigheter, Finanstilsyn, Datatilsyn eller andre sanksjonerende statlige organer melder sin interesse.

Det gjelder strenge lovkrav for statens maktbruk. Behersker du ikke disse, vil staten kunne be om for mye, stille for mange spørsmål, innhente mer informasjon enn de har hjemmel til. Enkelte ganger vil mangel på bistand medføre at du svarer på spørsmål du ikke forstår rekkevidden av. Har du først svart uten å forstå, eller misforstått, eller ikke tenkt på at bordet fanger, vil svaret henge ved deg for resten av undersøkelsesperioden og helt frem til dom. Det kan være vanskelig å rette opp.

I Lynx advokatfirma består ofte jobben i å iverksette de undersøkelser som staten ikke har iverksatt, innhente resten av faktum og dokumenter, samt å sette ting i sin rette sammenheng. Først når alt dette er på plass vil forklaringen din være underbygget og dokumentert, og du vil fremstå med troverdighet på en helt annen måte. Du kan bevise.

I dette skjæringsfeltet av kryssende regelsett og krevende faktum er vi et av landets ledende advokatmiljøer sammensatt med kontrollerfaring fra Økokrim, revisjon og finans og med betydelig egen granskingserfaring. Vi ser helst at du tar kontakt så tidlige som mulig i prosesser som dette.

Ofte stilte spørsmål

 • Hvordan kan jeg forberede meg på etterforskning?

  Enkelte økonomisk forhold kan være kompliserte, og muligheten for å gjøre feil er stor. Alle vet hvordan dette kjennes, f eks har de aller fleste kjent på det ved utfylling av selvangivelsen. Har du spesielle saker kan det gjøres forberedelser. Du kan for eksempel sørge for at det politiet er ute etter befinner seg ordnet og samlet. Dette gjelder både data og dokumenter. Du diskuterer kanskje saken med din advokat, og sørger for at den dokumentasjonen som bør være tilgjengelig er kvalitetssikret og up to date. Rent praktisk vil dette også redusere tiden ransakingen tar, og du vil ha bedre oversikt over hva politiet faktisk har fått tak i av bevis som potensielt kan brukes mot deg. Forklaringen din blir også mer strukturert og troverdig dersom du viser til dokumentasjon.

 • Vil kontrolletater anmelde meg?

  Svært mange saker om økonomisk kriminalitet begynner som utredninger hos forvaltingsorganer eller tilsynsorganer. Varsel om bokettersyn, gjennomføring av slike fra skatt- eller merverdiavgiftsmyndigheter, kan være de første indikasjoner på at man skal vurdere muligheten for å bli utsatt for etterforskning i straffesak. Finanstilsynet, Oslo Børs eller konkurransemyndigheter er andre tilsynsorganer som regelmessig anmelder økonomiske forhold til Økokrim.

  Det generelle rådet er å ta kontakt med advokaten din i god tid før bokettersynet eller før du svarer på brevet fra et tilsynsorgan i alle saker der en etterfølgende straffesak er mulig. Det er vanskelige situasjoner som bør håndteres forsiktig. Du skal svare riktig og oppfylle dine plikter iht. lov, samtidig som du har rettigheter som skal ivaretas.

 • Hvordan håndterer jeg en ransaking beslag?

  Be om å få se ransakingsbeslutningen eller at den leses opp. Noter hva som blir sagt om mistanken. Under ransaking har du rett til å være til stede, og til å tilkalle advokat. En slik rett bør du normalt benytte deg av. Vi anbefaler våre klienter å være imøtekommende og slippe politiet til slik at de kan få gjort jobben sin, men understreker samtidig at man ikke trenger å opplyse om annet enn praktisk informasjon som politiet ber om i forbindelse med ransakingen.

  Dersom politiet gjør beslag plikter de å utarbeide en beslagsrapport, som advokaten din senere får tilgang til når han får kopi av straffesaksdokumentene. Men du har krav på en kvittering når beslaget tas der det fremgår hva politiet har beslaglagt iht. strprl § 207 annet ledd. Den er ikke alltid tilgjengelig samme dag, men du vil få den tilsendt når den foreligger, dersom du ber om det.

 • Hvordan håndterer jeg å bli pågrepet?

  Be om pågripelsesbeslutningen. Foreligger ikke pågripelsesbeslutning skriftlig, har du krav på å få opplyst hvilke lovbrudd du pågripes for. Noter det som blir sagt. Det er ikke alltid de velger å pågripe deg. Ofte ber de om du kan være med frivillig inn for avhør. Det kan lønne seg å bli med på det det de ønsker, men samtidig presisere at man ikke vil forklare seg før man har fått tid til å konferere med advokat og før advokaten kan være tilstede.

  Du må være forberedt på at det kan ta tid, og at du kan bli satt på en celle. Det er vanlig. Det er lett å tenke feil alene på en glattcelle, noe politiet er vel kjent med.  Krev derfor å få kontakte advokaten din så tidlig som mulig, selv om politiet både er hyggelige og maser. Vær også forberedt på at du kan bli fremstilt for fengsling.

 • Hvordan forklare seg for politiet?

  Før du forklarer deg bør du be om å få kopi av forklaringen din ved avhørets avslutning. Det enkleste er å be politiet om at det protokolleres i forklaringen din innledningsvis at du forklarer deg mot lovnad om å få kopi av avhøret når dette er gjennomført, kommentert og signert.

  Man er altså prisgitt at politiet har funnet frem til og forstår alle andre fakta i saken som er av betydning for å forstå at det du sier. Ofte er situasjonen at de ikke har all informasjon, eller at de ikke har forstått all informasjon på dette stadiet. Rådet er at du om mulig bør forklare deg for advokaten din før du forklarer deg for politiet, slik at en du stoler på kan stille deg kritiske spørsmål og finne ut hva du egentlig mener på punkter der du forklarer deg uklart eller hvor det er mulig å misforstå deg.

Se alle våre advokater

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema