Prosedyre og tvisteløsning – for bedrifter

En kunde som ikke betaler, en leveranse som ikke svarer til forventningene eller et urimelig offentlig vedtak er eksempler på situasjoner som kan skape en tvist. Slike saker må løses. Vårt fokus er å oppnå det aller beste resultat sammen med deg, men det er også viktig at ikke tvisten i seg selv tar for mye fokus bort fra verdiskapning i virksomheten din.

Våre klienter setter pris på at vi gjennomgår saken grundig i en tidlig fase. Vi gir ærlige svar om muligheter og risiko. Sammen legger vi den aller beste strategien.

I Lynx Advokatfirma er vi også opptatt av å vise deg at vi tar ansvar for å drive saken din frem til en avslutning. Du skal slippe å mase for å få vite hvordan det går. Vi lover fokus og engasjement helt frem til saken er løst, og du holdes selvsagt orientert til enhver tid.

De fleste saker løser seg heldigvis ved forhandlinger, ofte rundt et møtebord i våre lokaler ved siden av Oslo rådhus. Men skal din virksomhet oppnå det beste resultatet, trenger du en advokat som kjenner alternativet til en minnelig løsning. Derfor er en dyktig prosedyreadvokat ofte den du skal ta med deg i forhandlingene.

En dyktig prosedyreadvokat må selvsagt vite alt om hvordan rettsprosessen foregår, men du bør forvente mer enn det. En dyktig prosedyreadvokat vet for eksempel hvilke bevis det er mulig å skaffe frem og hvordan bevisene bør presenteres for retten. Han eller hun vet om du skal ta ut en stevning, begjære arrest, midlertidig forføyning eller kanskje begjære den annen part konkurs. Og ikke minst vet advokaten hvilken domstol, hvilken særdomstol eller hvilket klageorgan det er mest effektivt å bruke.

Ofte stilte spørsmål

 • Hvordan vil advokaten vurdere bedriftens sak?

  Advokaten vil først og fremst vurdere bevisene i saken din, sammen med muligheten for hva det er mulig å oppnå av resultater rettslig. Vi er vi opptatt av at du skal være økonomisk tjent med den løsningen som anbefales. Det er mange forhold som vil påvirke vårt råd, blant annet hva tvisten står om (verdier) holdt opp mot hva saken vil koste deg om du taper, samt prosessrisikoen i saken. Dersom vi mener du ikke kan vinne saken, eller at sjansen for det er liten, vil vi ikke anbefale deg å gå til sak. Ønsker du likevel å få prøvd saken din, vil vi selvfølgelig bistå med det.

  I saker der resultatet er usikkert, vil vi normalt diskutere muligheten for å forlike saken.

 • Hvordan vinne en rettssak?

  Alle saker har et vippepunkt. Det er dette punktet som skal presenteres for retten i riktig kontekst. Det kreves erfaring for å holde slike presentasjoner. Det kompliserte skal gjøres enkelt. Erfarne prosedyreadvokater går gjerne rett på sak. Dette krever forberedelser og arbeid. Oversiktsbilder og detaljer som legges frem for retten systematisert i riktig rekkefølge, vil være avgjørende for resultatet. Mange rettssaker avgjøres i realiteten mens partene forbereder sine innlegg og bevisføring. Det er selvfølgelig viktig at du har rette advokat. I enkle eller oversiktlige saker har du behov for en flink advokat med god oppfølging fra en erfaren partner. I spesielle saker vil en partner med mye erfaring prosedere selv. Enkelte ganger kreves to advokater for gjennomføring av en rettssak.

 • Prosessrisiko – hva betyr det i saken?

  Prosessrisiko er den risiko som knytter seg til rettslige prosesser. Risikoen vil variere med en rekke faktorer som vurderes av advokaten i hvert enkelt tilfelle. Ved rettsaker for bedrifter vil prosessrisikoen ofte ha sammenheng med at saken er vanskelig både mht. faktum og juss. Det vil være en risiko for at dommeren vurderer en rekke små detaljer annerledes enn advokaten, uten at advokaten av den grunn har gjort feil i saken. Poenget er at tvisten er vanskelig. I tillegg er det også andre forhold som kan påvirke resultatet, alt fra hvilken dommer som får saken, hvilken advokat motparten bruker. Dommernes, advokatenes, partsrepresentanters og vitners dagsform – innstilling til hverandre – kan også påvirke resultatet.

  Vi drøfter alltid prosessrisiko med klientene våre.

 • Hvor mye arbeid vil sak medføre for bedriften?

  For næringslivet er det viktig å tjene penger eller redusere kostnader. Vurderingene som skal gjøres ved rettssak vil preges av dette. Erfarne prosedyreadvokater vil strukturere forarbeidet slik at du i størst mulig grad kan konsentrere deg om virksomheten. På kjernepunkter må du likevel være beredt til å stille opp. Det normale i saker for næringslivet er at det må gjøres enkelte utredninger/undersøkelser/beregninger i samarbeid mellom advokaten og bedriften. Det kan være greit å diskutere igjennom dette i forkant, slik at ikke prosessen blir mer belastende enn man hadde sett for seg. Bedriftens representanter må i tillegg sette av tid til rettssaken, og noe forberedelser sammen med advokaten sin.

 • I hvilke tilfeller bør bedriften forlike saken?

  Det kan være en sammensatt og noe komplisert vurdering. Et godt forlik krever kontroll blant annet på bevisverdien av det man har i saken. Normalt bør en sak forsøkes forlikt dersom tvistesummen er liten, selv om det er god mulighet for å vinne. Videre er det en rekke saker der bevissituasjonen er så vidt svak at et forlik fremstår som det beste alternativet. For bedrifter er ofte forlik en god løsning, Man får kanskje ikke så mange penger tilbake som man kunne oppnådd med en rettssak- På den annen side blir man ferdig med saken i fordragelighet og får ved dette tid og anledning til å gå videre til nye forretningsmuligheter. Men, dessverre, er det ofte ikke mulig å få til et fornuftig forlik. Enkelte motparter ønsker ikke en slik løsning.

 • Når bør du anke?

  Selv om du er uenig i dommen, har dommeren hørt dine argumenter. Vedkommende er ikke enig med deg, og har begrunnet hvorfor. Enten var ikke saken så god som forutsatt, eller så var presentasjonen for svak og har forbedringspotensial. Disse forhold vurderes sammen med advokaten din i forbindelse med en eventuell anke. Rettssaker som tapes fordi retten legger et annet faktum til grunn enn anført, kan være utfordrende, og kreve tilleggsundersøkelser eller arbeid med detaljer og systematikken i presentasjonen. I andre tilfeller skyldes et tap at domstolen har et annet syn på rettsreglene enn anført av din advokat. I slike tilfeller blir vurderingen mer rettslig, og du må rådføre deg med advokaten din mht. for- og motargumenter.

Se alle våre advokater

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema