Prosedyre og tvisteløsning – for offentlig virksomhet

I rettslige tvister benytter offentlige organer ofte Regjeringsadvokaten eller kommuneadvokaten som prosessfullmektig. For særskilte sakstyper, eller der saksmengden er stor, er det likevel vanlig å benytte frittstående advokater. Slike oppdrag inngås ofte gjennom rammeavtaler, men siden prosessoppdrag i slike tilfeller er offentlig myndighetsutøvelse er ikke dette et krav etter regelverket om offentlige anskaffelser.

Lynx Advokatfirma har gjennom rammeavtaler ført et betydelig antall rettssaker på oppdrag for Staten. Oppdragstypen skiller seg noe fra andre prosessoppdrag ved at påstand med tilhørende begrunnelse skal være i samsvar med hva Staten anfører i andre, lignende saker. Oppdragstypen krever derfor omfattende innsikt i rettsområdet. Samtidig forventes det at tiden som går med til forberedelser ikke skal medføre at den private part kreves for saksomkostninger ut over det som er nødvendig for å løse den konkrete sak.

Lynx Advokatfirma utfører også prosessoppdrag for kommuner, interkommunale foretak, offentlig eide foretak, og organisasjoner som utfører oppdrag i henhold til et mandat fra det offentlige. I enkelte tilfeller, på områder knyttet til skatterett og regnskapsrett har vi hatt strafferettslige prosedyreoppdrag med oppnevnelse fra Riksadvokaten/Økokrim.

Våre offentlige klienter får på samme måter som andre klienter råd og vegledning om sakens sterke og svake sider i forkant av stevning eller tilsvar, og vi håndterer regelmessig forlikssituasjoner der vi ser at sjansene for å vinne frem ikke er tilstrekkelig gode.

Se alle våre advokater

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema