Selskapsrett – for bedrifter

I Lynx har vi bred kommersiell og juridisk erfaring som verktøy for god håndtering av selskapsrettslige spørsmål, tvister og problemstillinger.

Selskapsformen danner rammeverket for virksomhetens drift og organisering. Et sentralt spørsmål er derfor valg av selskapsform. Spørsmålet må normalt vurderes i et bredere perspektiv der skatterett, regnskapsrett og immaterialrett har sentral betydning. Disse tidlige spørsmålene besvares ved bunnsolid juridisk kompetanse, erfaring og tilhørende god kommersiell forståelse.

Viktige spørsmål er utforming av vedtekter, etablering av gode og funksjonelle aksjonæravtaler for de bestemmelser som ikke kan eller bør vedtektsfestes, samt incentivprogrammer. Også reguleringer av initiativtageres rettigheter i konkurranse med investorer, regulering av eierskap til knowhow og IPR, er tilstøtende aktuelle spørsmål vi behersker.

I mange tilfeller er det behov for konkret og tilpasset informasjon om de regler som gjelder for de styrende organer, avholdelse av og formalia knyttet til generalforsamlinger og styremøter, men også håndtering av aksjonærkonflikter, krav om gransking, ut-/innløsning mv.

Utover i selskapenes liv oppstår spørsmål knyttet til strukturering av egen- og fremmedkapitalsiden, oppkjøp og fusjoner, aksjonæravtaler, og etter hvert ekstern egenkapitalfinansiering og exit i form av salg, notering eller styrt avvikling.

Insolvens er tett beslektet med selskapsretten, og vi er gode på og har erfaring med rådgivning og bistand ved gjennomføringer av gjeldsforhandlinger, og operative og finansielle restruktureringer. Vi rådgir regelmessig på de styrende organers forhold til en anstrengt solvenssituasjon, og de prosesser styret bør kjøre mot de forskjellige stakeholders, herunder aksjonærer og kreditorer i forskjellige klasser, med bakgrunn i styrets handleplikt.

Videre påtar vi oss bistand ved planlegging av transaksjoner med særlig fokus på håndtering av kurssensitiv informasjon, regulatorisk rådgivning, samt eierskapsstyring, selskapsledelse og compliance i forskjellige faser av selskapets utvikling. Bistand ved henvendelser fra børs og  selskapers forhold til Finanstilsynet anser vi også å være et spesiale, og enkelte av våre advokater har lang fartstid innen disse områdene i tunge stillinger på myndighetssiden. Vi har god teft og solide digitale plattformer knyttet til gjennomføring av kvalitativt gode juridiske Due Dilligence prosesser i forbindelse med emisjoner, salg av virksomhet, eller fusjoner.

Se alle våre advokater

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema