Selskapsrett – for offentlige virksomheter

Selskapsorganisering i offentlig sektor reiser ofte andre problemstillinger enn privateide selskaper. Regelverk om offentlig støtte og offentlig anskaffelsesregler er sentrale ved vurdering av hvilken selskapsform som er best egnet. 

I tillegg er det egne selskapsformer som er designet for offentlig sektor, f.eks. statsforetak (SF), kommunale foretak (KF), eller egne rettssubjekter som interkommunale selskaper (IKS). For disse selskapsformene er konkursforbud og ubegrenset ansvar for eierne et sentralt kjennetegn, og de atskiller seg fra f.eks. aksjeselskap, som har begrenset ansvar for eierne som et sentralt kjennetegn.

Det offentliges engasjement i ulike selskaper har ofte en historisk begrunnelse, og kjennetegnes av særlige samfunnsmessige og infrastrukturkritiske oppgaver. Offentlig eierskap i energiselskaper har lang tradisjon. Energiforsyning, tilrettelagt arbeid og samferdsel er ofte organisert som aksjeselskap. Lokale distribusjonsverk og produsenter er enten eid av abonnentene, som samvirkeforetak, eller av kommuner og staten i fellesskap. Havner er ofte organisert som kommunale foretak, men ønske om interkommunalt samarbeid gjør at flere velger å samarbeide gjennom IKS.  Kommunale renovasjonsselskap er organisert enten som aksjeselskap eller IKS. Finansiering av selskapene kan være brukerfinansiert og basert på selvkost, eller gjennom offentlige tilskudd. Andre ganger drives det kommersiell virksomhet som er konkurranseutsatt, og da krever statsstøttereglene at det offentlige skal opptre som enhver privat investor ville gjort.

Folkevalgt kontroll av fristilte selskaper er begrenset, men det offentlige har likevel verktøy som sikrer styring og kontroll, bl.a. gjennom å etablere politiske, finansielle og organisatoriske rammer for virksomheten, utforme mål og resultatkrav, eierskapsmelding, selskapsstrategi, vedtekter, oppnevne styrer, faste eiermøter, samt tilsyn og kontroll. Kommuneloven har egne regler om selskapskontroll og forvaltningsrevisjon.

Vi tilbyr løpende rådgivning om etablering og omdanning av offentlig eide selskaper, og har inngående kjennskap til fordeler og ulemper ved de ulike selskapsformene, og tilstøtende regelverk som f.eks. kommunelovens begrensninger for lånefinansiering og garantier, selvkostregelverket, statsstøtte, egenregi og eneretter i offentlig sektor.

Se alle våre advokater

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema