Selskapsrett – for privatpersoner og aksjonærer

I Lynx Advokatfirma har vi bred kommersiell og juridisk erfaring som verktøy for god håndtering av selskapsrettslige spørsmål, tvister og problemstillinger.

Vi bistår jevnlig eiere, herunder aksjonærer, som er usikre på sine eierrettigheter, eller har kommet i konflikt med andre aksjonærer, styret eller selskapet. Vi har god erfaring med bistand til planlegging og gjennomføring av alle former for selskapsrettslige vedtak innenfor et komplekst regelverk.

I slike saker ser vi ofte at aksjonæravtaler, som regulerer forholdet mellom aksjonærene ville forhindret eller løst konflikten. Én fordel ved aksjonæravtaler er at de kan brukes til å regulere problemstillinger som aksjeloven og vedtektene ikke gir noen optimal løsning på eller ikke gir noen løsning på i det hele tatt.

Vi bistår styremedlemmer, aksjonærer, revisorer og kreditorer i forbindelse med ansvarssaker. Som styremedlem i et selskap har man en streng aktsomhetsplikt. Dersom brudd på aktsomhetsplikten fører til skade, kan styremedlemmet bli erstatningsansvarlig for tilhørende tap. Ansvarssaker forutsetter normalt en bred forretningsjuridisk plattform der særlig regnskapsrett er sentralt.

Vår kompetanse omfatter også de situasjoner hvor eiere av små og mellomstore bedrifter, har behov for råd om og håndtering av sin eierposisjon. Det kan omfatte finansielle og operasjonelle restruktureringer, sammenslåinger og oppkjøp, og ikke minst prosesser som involverer egen- og fremmedkapitaltransaksjoner, også der private selskaper er på vei mot notering.

For eiere, styret og daglig leder vil incetivordninger ofte være aktuelt. Ut over de selskapsrettslige rammebetingelser vil særlig skattefaglig bakgrunn være sentralt for finne forsvarlige og lønnsomme løsninger.

Styremedlemmer i aksjeselskaper har tilsynsansvar for selskapets virksomhet og det enkelte styremedlem kan etter aksjeloven § 6-21 kreve at det har et forsvarlig beslutningsgrunnlag. Det innebærer at hvert styremedlem kan kreve bistand fra fagpersoner, herunder advokater, for selskapets regning, om administrasjonens saksforberedelse ikke er tilstrekkelig god eller utførlig.

Se alle våre advokater

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema