Skatt og avgift – for bedrifter

Vi bistår virksomheter og bedrifter som trenger råd om skatt og merverdiavgift, eller for å løse tvister med skattemyndighetene.

Vårt team er tverrfaglig og vi gir derfor lønnsomme råd innenfor regnskapsrettslige og selskapsrettslige rammer. Dette kan typisk være når virksomheten trenger rådgivning;

 • ved etablering av selskap, kjøp/salg av virksomhet, omdannelser som fusjon, fisjon eller om en transaksjon er skatte- og/eller avgiftspliktig, om virksomheten har rett til fradrag for tap osv.
 • eller ønsker en second opinion av råd fra regnskapsfører, revisor eller annen advokat

Sammen med våre spesialiserte skatteadvokater får du kunnskap om muligheter og konsekvenser, slik at du kan handle på den mest hensiktsmessige måten. Rådgivning i forkant av en transaksjon eller før skattemeldingen leveres, vil sikre at du unngår en tvist med skattemyndighetene senere.

Vi er også spesialister i å føre klagesaker og rettssaker, og vi har omfattende erfaring med å bistå virksomheter som har fått pålegg om å gi opplysninger eller varsel om bokettersyn. Utfallet av skattemyndighetenes kontroll vil ofte være avhengig av hvordan saken håndteres i den innledende fasen. Vårt hovedfokus vil være å legge frem dokumentasjon/bevis sammen med relevante rettslige argumenter. Vår erfaring er at skattemyndighetene kan gjøre feil, for eksempel fordi de mangler kunnskap/dokumentasjon om spesielle og relevante forhold ved virksomheten. For å sikre et riktig resultat er det viktig at du involverer oss så tidlig som mulig i saksforløpet.

Manglende opplysninger om relevante faktiske forhold kan føre til at skattemyndighetene får et skjevt grunnlag for den skatterettslige vurderingen, kan medføre tilleggsskatt/avgift og i enkelte tilfeller straff. Våre advokater vil sikre at skattemyndighetenes saksbehandling er forsvarlig og at virksomheten får frem de relevante argumentene/bevisene.

Har du mottatt en henvendelse fra skattemyndighetene, eller er involvert i en skattesak på annen måte, tilbyr vi en uforpliktende vurdering av;

 • mulighetene for å oppnå et gunstig resultat
 • omkostninger ved å føre saken
 • hvilke konsekvenser det har hvis du unnlater å svare/klage

Ofte stilte spørsmål

 • Hva gjør jeg hvis jeg får bokettersyn?

  Ved varsel om bokettersyn vil bedriften måtte fremlegge store mengder informasjon i henhold til et komplisert regelverk. Ta kontroll over prosessen og sørg for at skattemyndigheten får det de skal ha. Det er viktig at forklaringer og fremlagt dokumentasjon gir et korrekt og sant inntrykk, og at det ikke skapes rom for misforståelser. Vår erfaring er at misforståelser om virksomheten i en slik tidlig fase, kan danne grunnlag for uriktig fastsetting av skatt og avgift. Ta bokettersynet på alvor!

  I enkelte tilfeller kommer skattemyndighetene på uvarslet bokettersyn, og virksomheten (evt også ledere) kan få status som vesentlig berørt (siktet/criminal charged) etter den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK). Skattyter vil også være siktet hvis han på annen måte er vesentlig berørt, eksempelvis hvis skattemyndighetene tar arrest. Den som er siktet har bl.a. rett til å få tilstrekkelig tid og muligheter til å forberede sitt forsvar. Du kan ikke forhindre undersøkelsene, men du har rett til å vente med å forklare deg til du har snakket med advokat (forberede ditt forsvar).

 • Jeg har fått varsel om tilleggsskatt – hva gjør jeg?

  Vår erfaring er at det ofte dukker opp kompliserte spørsmål i saker om tilleggsskatt. I slike saker stilles strenge krav til bevis og skyldvurderingen er komplisert. Vi ivaretar dine rettigheter etter Grunnloven, skattelovgivningen og den Europeiske menneskerettighetskonvensjon. Varsel om tilleggsskatt/tilleggsavgift gir skattyter/den avgiftspliktige rettigheter som på mange områder tilsvarer rettighetene til en som er siktet i en straffesak. Aktuelle bestemmelser er særlig retten til en rettferdig rettergang (EMK artikkel 6 og Grunnloven § 95, § 96 ) og retten til ikke å bli straffeforfulgt flere ganger (EMK protokoll 7 artikkel 4 ). Også bestemmelsen i Grunnloven § 113 om at myndighetenes inngrep må ha grunnlag i lov, kan i visse tilfeller være aktuell (legalitetsprinsippet).

 • Når må jeg registrere meg i merverdiavgiftsregisteret?

  Næringsdrivende skal registreres når omsetning og uttak av varer og tjenester som er omfattet av loven til sammen har oversteget 50 000 kroner i løpet av en periode på tolv måneder. Veldedige og allmennyttige organisasjoner skal ikke registrere seg før avgiftspliktig omsetning har passert 140 000 kroner. Virksomheter som bare har omsetning som er unntatt fra mva-loven, skal ikke registreres i Merverdiavgiftsregisteret og har derfor ikke rett til fradrag for inngående mva.

  Noen varer og tjenester er fritatt for beregning av merverdiavgift ved omsetning, såkalt nullsats. Det gjelder for eksempel omsetning av bøker i siste omsetningsledd, aviser og brukte biler. Omsetningen er likevel omfattet av mva-loven og gir selgeren rett til fradrag for inngående avgift. Noen tjenester er unntatt fra loven. Viktige unntak er helse- og sosialtjenester (f.eks pass av barn), undervisning og kultur. Det er imidlertid mange grensetilfeller og unntak fra unntaket.

  Utleie av fast eiendom er i utgangspunktet unntatt fra merverdiavgiftsplikt. Næringsdrivende som leier ut fast eiendom som brukes i avgiftspliktig eller kommunal kompensasjonsberettiget virksomhet kan la seg frivillig registrere i Merverdiavgiftsregisteret for utleievirksomheten. Frivillig registrering medfører at utleier kan kreve fradrag for inngående merverdiavgift for påløpte kostnader knyttet til utleievirksomheten. Utleier har isåfall plikt til å legge merverdiavgift på leievederlaget.

 • Hva gjør jeg hvis jeg har gjort feil – frivillig retting/egenretting?

  Har du glemt eller unnlatt å gi tilstrekkelige opplysninger om skatte- og avgiftsmessige forhold kan du unngå tilleggsskatt ved å sende endringsmelding eller en anmodning om frivillig retting. Du kan sende endringsmelding, dvs. en ny skattemelding (selvangivelse). Skattemeldingen må sendes senest innen tre år etter den opprinnelige leveringsfristen. Du kan anmode om frivillig retting inntil 10 år etter skattleggingsperioden. Det er visse krav til innholdet i en slik anmodning, skatteetatens regime for skatteamnesti krever pinlig nøyaktighet og presisjon. Fagkyndig bistand av dyktige advokater til utforming av endringsmelding eller søknad om frivillig retting, vil sikre en god og rask behandling av saken. Det er verdt å være oppmerksom på at skatteetaten har inngått flere avtaler om automatisk utveksling av opplysninger, som har virkning fra 2017/2018. Det betyr at skatteetaten nå kan få informasjon fra land som tidligere hadde regler som begrenset innsyn/sekretesse («skatteparadis»).

 • Kan tvilsomme spørsmål avgjøres i forkant - bindende forhåndsuttalelser?

  Privatpersoner, foreninger og næringsdrivende kan be om bindende forhåndsuttalelser om skatte- eller avgiftsmessige konsekvenser av planlagte, framtidige disposisjoner. Avhengig av sakstype er kostnadene til skattekontoret fra ½ – 15 ganger rettsgebyr (Pr 1. januar 2018 er rettsgebyret kr 1130).

  Det stilles krav til innholdet, både mht. beskrivelse av de faktiske forhold og juss. Fagkyndig bistand til å utforme anmodningen vil sikre bedre forutsigbarhet ved skattekontorets behandling av disposisjonen/transaksjonen.

Skatteblogg

Lynx Advokatfirmas skatteblogg inneholder ytterligere informasjon om skatterådgivning og avgift, samt noen utvalgte nyheter vi mener bør kommenteres. Les skattebloggen her; http://skatt.lynxlaw.no/.

Se alle våre advokater

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema