Skatt og avgift – for det offentlige og for ideelle virksomheter

Lynx Advokatfirma har lang og kvalifisert erfaring med å bistå det offentlige i saker om skatt og merverdiavgift. Vi har, som ett av få utvalgte advokatfirmaer i Norge, gjennom mange år hatt rammeavtaler om rådgivning og prosedyre for offentlig sektor innenfor skatt og merverdiavgift. Innenfor skatteområdet har vi behandlet/prosedert mer enn 70 saker i rettssystemet.

Vårt team er tverrfaglig og vi gir forsvarlige og holdbare råd innenfor de særlige og spesielle regler om skatt og merverdiavgift som gjelder for offentlige og private ideelle organisasjoner. Dette kan typisk være regler om kompensasjon/refusjon av merverdiavgift og skattefritak for selskap/ organisasjoner som ikke har erverv til formål etter skatteloven § 2-32.

Som utgangspunkt er statlig, fylkeskommunal og kommunal forvaltning unntatt fra skatt og avgift. Er den offentlig virksomhet organisert i egne foretak, vil disse som utgangspunkt ikke omfattes av det generelle skatte- eller avgiftsfritaket. EØS-avtalen kan også sette begrensninger for om det offentlige skal gis skatteprivilegier/skattefritak.  Dette gjelder som utgangspunkt i de tilfeller det offentlige utøver aktiviteter i konkurranse med private aktører. Eksempler på dette kan for eksempel være tjenesteyting innen renovasjon, helse, pleie- og omsorg og utdanning som skole og barnehager. Utøver det offentlige slike lovpålagte plikter og tjenestene ytes gratis eller til lave priser (selvkost) til brukerne, kan virksomheten være skattefri etter regler for dette. Offentlig forvaltning har også ansvar for infrastruktur som veier, jernbane, flyplasser og havner hvor det kan oppstå særlige spørsmål.

Siden reglene om skattefritak til dels er ulovfestet, er de ikke lett tilgjengelig. Våre advokater har bred erfaring med arbeid fra saker om vilkårene for skattefritak er oppfylt. Vi har også erfaring fra saker der aktiviteten bare dels omfattes av skattefritaket, og hvor samme driftsmidler/anlegg er benyttet både i den delen som er skattepliktig og den som er skattefri. Dette gjelder for eksempel renovasjon, hvor kommunens lovpålagte håndtering av husholdningsavfall vil være skattefri, mens håndteringen av avfall fra næringsdrivende vil være skattepliktig. Vi har god erfaring med de kompliserte vurderinger som oppstår, og har også bistått kommuner med å lage selskapsstrukturer som bidrar til ryddige og forutsigbar skattemessige forhold.

Skatteblogg

Lynx Advokatfirmas skatteblogg inneholder ytterligere informasjon om skatterådgivning og avgift, samt noen utvalgte nyheter vi mener bør kommenteres. Les skattebloggen her; http://skatt.lynxlaw.no/.

Se alle våre advokater

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema