Innsikt

 • 24. mars 2020

  Styremedlem – hva må du gjøre nå og hva kan du utsette

  Reglene i aksjeloven er ikke endret som følge av nedstengningen av landet, og aksjeselskap skal i henhold til aksjeloven § 3-4 fortsatt ha en egenkapital og en likviditet som er forsvarlig sett opp mot selskapets virksomhet. Som styremedlem er dette ditt ansvar.

 • 21. januar 2020

  Kurs i generasjonsskifte

  Kurset gir en sammenfatning av sentrale rettslige og økonomiske problemstillinger, gjennomgang av velprøvde løsninger og hva som kan være fallgruver i generasjonsskifter. For påmelding og ytterligere info om kurset se advokatenes-hr.no

 • 5. juni 2019

  Moderne skattetvister – i og utenfor rettssalen

  Som ledd i den pliktige etterutdanningen for advokater holder vi kurs i håndtering av skattetvister i regi av Advokatenes HR.

 • 5. februar 2019

  Hva er seksuell trakassering i arbeidsforhold etter gjeldende rett?

  Hva er egentlig seksuell trakassering, når er man over terskelen for hva som er akseptabelt og hvor langt rekker ansvaret ditt som arbeidsgiver?

 • 8. januar 2019

  Har du blitt utsatt for svindel, kan du ha krav på skattefradrag

  I noen tilfeller kan svindel gi deg rett til skattefradrag etter reglene om fradrag for tap av formue. Tapet må ha tilstrekkelig tilknytning til en inntektsgivende aktivitet eller virksomhet.

 • 3. januar 2019

  Aksjonæravtaler

  Aksjelovens regler er generelle og gjelder for alle selskaper. Reglene vil ikke nødvendigvis fange opp spesielle forhold ved virksomheten, som krever en annen regulering enn den som følger av aksjeloven. En aksjonæravtale er derfor et godt egnet verktøy for å sikre samarbeid mellom aksjonærene og samtidig skape forutberegnelighet for fremtidige beslutninger i virksomheten.

 • 6. desember 2018

  Generasjonsskifte i familiebedrifter

  Helge Skogseth Bergs artikkel om «Generasjonsskifter i familiebedrifter» er publisert i – Praktisk økonomi og finans, Vol. 31., på Idunn.no for Univsersitetsforlaget AS  Artikkelen kan også leses her.

 • 5. desember 2018

  Kurs i generasjonsskifte

  Kristine Jensen og Helge Skogseth Berg holder kurs i generasjonsskifte. Målgruppen for kurset er advokater og rådgivere som har dette fagområdet som arbeidsfelt. Mer informasjon og programmet kan dere lese her på advokatenes-hr.no På forespørsel arrangerer vi også spesialtilpassede foredrag som ledd i kundearrangementer for finansielle rådgivere og forvaltere.  

 • 4. desember 2018

  Lønner det seg å eie investeringer i en selskapsstruktur?

  Å eie investeringer i eller gjennom aksjeselskap kan føre til at verdier låses inne i en skattefelle. Vi kan hjelpe deg å vurdere hvilke grep som er mest hensiktsmessig for deg.

 • 13. november 2018

  Aksjesparekonto, fondskonto og IPS

  I Statsbudsjettet for 2019 legges det opp til frister for at investorer skal kunne tilpasse sparingen til nye regler om aksjesparekonto og fondskonto. Sett i lys av den politiske situasjon er det stor sannsynlighet for at statsbudsjettets forslag til endringer gjennomføres. Det er særlig to frister som løper ut ved nyttår, og som det kan […]

 • 19. juni 2018

  Finansavisens årlige advokatundersøkelse 2018

  Lynx advokatfirma er stolt av at kolleger i andre advokatfirmaer igjen har rangert Helge Skogseth Berg som en av de beste advokatene i Norge innen granskning og compliance.

 • 12. april 2018

  «You`re fired!» Men er oppsigelsen gyldig?

  Som arbeidsgiver er det lett å trå feil ved oppsigelse av en ansatt. Arbeidsmiljøloven stiller strenge krav til hva som er saklig grunn for en oppsigelse og til selve oppsigelsesprosessen. Dersom det gjøres feil i oppsigelsesprosessen, vil risikoen for at oppsigelsen er ugyldig og arbeidsgiver må betale erstatning til arbeidstaker være høy. Ved å være bevisst på arbeidsgivers plikter og utarbeide gode rutiner allerede fra ansettelsen, kan du som arbeidsgiver langt på vei unngå de vanligste fallgruvene ved oppsigelse av en ansatt og slik eliminere risikoen for at oppsigelsen anses ugyldig.

 • 23. november 2017

  #METOO – en juridisk betrakning

  Det kan være greit å ha litt innsikt i hvilke regelsett som kan komme til anvendelse i slike saker. For hva arbeidsgivere og de enkeltpersoner som utpekes, kan påberope seg. En anklage utløser rettigheter eller vil kunne medføre sanksjoner om man ikke i tilstrekkelig grad har sikret seg bevis for forholdet.

 • 17. oktober 2017

  Dom: Profesjonsansvar etter å ha blitt utsatt for datakrim

  Gjelder profesjonsansvaret hvis den som har i oppdrag å betale regninger – regnskapsføreren i dette tilfellet – utsettes for internasjonale datakriminelle og lures til utbetalinger? Ja, mener Oslo tingrett.

 • 16. oktober 2017

  Ansvar selv utenfor styret

  Styret består av styremedlemmer og disse blir da personlige ansvarlige i den grad ansvar statueres. Også vedkommende som i realiteten er med på beslutningen kan gjøres ansvarlig.

 • 30. juni 2017

  Skattyter fikk erstatning av staten etter feil

  Erstatning etter uaktsom feilbehandling av skatteetaten er krevende å oppnå, selv i kvalifiserte tilfeller. Du vil møte motstand i forvaltningen og statens beste advokater i retten. Oslo Tingretts rettskraftige dom er en av svært få avgjørelser der staten ansvarliggjøres etter feilbehandling. 

 • 22. mai 2017

  Ulovlig aldersdiskriminering ved Den Norske Opera & Ballet

  Kulturdepartementets forslag til fjerning av pensjonsordningen ved Den Norske Opera & Ballet (DNO) fremstår svært inngripende for den enkelte arbeidstaker og utgjør etter vårt syn ulovlig aldersdiskriminering.

 • 9. februar 2017

  Korrupsjonskontroll i realtid

  Resultatene av dagens korrupsjonskontroll med bistandsmidler er magre sammenholdt med problemets størrelse. Bistanden kan lære av andre samfunnsområder der man tar ny teknologi og nye styringsverktøy i bruk for kontroll.

 • 30. januar 2017

  Styrets ansvar for uriktig informasjon ved kapitalinnhenting

  Det er kvalifisert sannsynlighetsovervekt for at hjorten på veggen ikke har sin bakpart stikkende ut i det andre rommet selv om kun halve er synlig fra der man står i dag, skriver artikkelforfatter advokat Christan S. Svensen om bevisvurderingen når ingen vil bidra med å opplyse saken.

 • 30. januar 2017

  Forslag til forenklet aksjelov: øker styrets risiko for ansvar

  Forslag til endring av aksjeloven §3-8 øker styremedlemmenes risiko for å bli erstatningsansvarlig. Artikkel skrevet av Kristine Jensen og Helge Skogseth Berg publisert i Revisjon og Regnskap nr. 8 2016.

 • 20. januar 2017

  Når er en avtale rettslig bindende?

  De fleste kontraktsforhandlinger avsluttes ved at partene signerer en avtale. Og først når avtalen er signert, er det lov å sprette champagnen. Eller kan man senke skuldrene og heve glasset for en ny avtale lenge før blekket har tørket?

 • 3. januar 2017

  Erstatning ved brudd på regelverket for offentlige anskaffelser

  Dersom oppdragsgiver bryter regelverket for offentlige anskaffelser kan forbigåtte tilbydere på visse vilkår kreve erstatning for den positive kontraktsinteresse eller den negative kontraktsinteresse.

 • 7. september 2016

  Nye anskaffelsesregler – LYNX inviterer til frokostseminar

  Frokostseminaret vil finne sted i LYNX advokatfirmas lokaler den 30. november 2016 kl. 08.30. Seminaret vil fokusere på endringene i anskaffelsesregelverket som regjeringen vedtok 18 august i år. Dette er av betydning for leverandører til det offentlige og offentlige oppdragsgivere.

 • 24. februar 2016

  Finansavisens årlige advokatundersøkelse

  Lynx Advokatfirma v/advokat Helge Skogseth Berg er i Finansavisens årlige advokatundersøkelse rangert som et av de beste advokatfirmaene i Norge innen Gransking og Compliance. For oss i Lynx er det gledelig å se at Lynx, som et spesialisert advokatfirma, mottar en slik anerkjennelse i konkurranse med Norges største advokatfirmaer.

 • 18. september 2015

  Ansvar for datasikkerhet

  Les om «ansvar for datasikkerhet» hos det offentlige og private, særlig om ansvar for styret ved å forholde seg passive til «dataintegritet», ledere eller ansatte for brukerfeil, styreansvaret etter aksjeloven, oppsigelser arbeidsmiljøloven, data som formuesobjekt i lovgivningen, bruk av instrukser for datasikkerhet er ikke i seg selv nok mv. Kan man ansvarsfritt forholde seg til at virksomheten er under angrep?

 • 27. februar 2015

  Generasjonsskifte i familiebedrifter

  Hypotesen i artikkelen er at generasjonsskifter ofte skjer for raskt, uthuler selskapets kapitalbase, gir grobunn for splid i familien og medfører redusert lønnsomhet. Likevel vil god planlegging i betydelig grad kunne redusere sjansene for slike uheldige omstendigheter.

 • 12. januar 2015

  Fordypningskurs om EØS-konkurranserett og offentlige selskapsformer

  Advokat Hanne S. Torkelsen i LYNX Advokatfirma foreleser for Juristenes Utdanningssenter sitt fordypningskurs 26. februar om eneretter og kompensasjon til offentlige foretak. Kommuner, kommunale foretak og interkommunale selskaper må ta særlige hensyn når de opptrer i markedet, foretar anskaffelser og driver forretningsmessig aktivitet. Det er lett å trå feil, og konsekvensene kan bety mye ekstraarbeid og i verste fall økonomisk ansvar.

 • 22. november 2014

  Vi søker en partner og en advokatfullmektig

  I LYNX arbeider det 8 partnere, 4 ansatte advokater/fullmektiger og 1-2 sekretærer. Vi har et fantastisk arbeidsmiljø og holder til i moderne lokaler ved siden av Rådhuset i Oslo. Advokatene som jobber her har bred erfaring fra de store advokatfirmaene, næringslivet, Økokrim, børsen, organisasjoner, stat og kommune.

 • 12. juni 2014

  Nye domener endrer Internett

  Internett gjennomgår tidenes største endring. Internasjonal presse kaller det “game changer”  og “the next big thing”. Hver eneste uke lanseres 20 nye toplevel domener (TLD) i markedet. De nye domenene vil endre måten vi kommuniserer, hvordan vi bygger merkevarer og de vil tydeliggjøre og styrke den digital identiteten. Det er ikke for sent å ta grep, […]

 • 11. juni 2014

  Risikostyring av ikt-kontrakter

  Risiko i kontrakter kan styres. Konsekvensene av fraværende eller uriktig risikovurdering kan være at det oppstår kontraktsbrudd. Bruk risikoanalyse som verktøy ved utforming og gjennomføring av kontrakter.

 • 13. mai 2014

  LYNX utreder SLA for Europakommisjonen

  Europakommisjonen har iverksatt en rekke tiltak for å sikre både utvikling og bruk av skytjenester i Europa. Vi hjelper nå kommisjonen med å utrede rettsregler som påvirker vilkår for tjenestenivå i Norge.

 • 27. april 2014

  Risikoanalyse av it-kontrakter

  Morgenmøte 11. juni kl 0830-1000. Budskapet er at man med enkle grep kan redusere risiko og dessuten være forberedt når uønskede situasjoner inntreffer. Bruk heller litt tid på risikoanalyse og målrettet innsats i innledende faser fremfor kostbar opprydding når det skjærer seg. Påmelding

 • 3. april 2014

  Styrets plikter når selskapet er insolvent

  Når selskapet er insolvent har styret ansvar for å begjære oppbud. Brudd på denne plikten kan medføre erstatningsansvar. Det må foreligge et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap og en adekvat årsakssammenheng mellom ansvarsgrunnlaget og det økonomiske tapet.

 • 2. april 2014

  Sak om økonomisk kriminalitet i Høyesterett

  Advokat Helge Skogseth Berg anførte at påtalemyndigheten hadde unnlatt å opplyse om forhold som kunne ha innflytelse på lagmannsrettens bedømmelse av forklaringen fra et sentralt vitne. Høyesteretts ankeutvalg la til grunn at også feil fra påtalemyndighetens side kan anses som saksbehandlingsfeil og at feilen i dette tilfellet kunne ha innvirket på dommens innhold.

 • 8. desember 2013

  Trademark Clearing House – er du klar for +1000 domener?

  Fra november 2013 kan du registrere domener som bla. dittfirma.bike, dittfirma.holdings, dittfirma.clothing, dittfirma.ventures. Den 13 juni 2012 annonserte ICANN listen over søknader på nye toppnivådomener. Etter en del tekniske og juridiske utfordringer lanseres nå de nye toppnivåene løpende.

 • 11. oktober 2013

  Høyesterett ga Lynx medhold 2 ganger på 2 uker

  I en sivil sak om uvarslet bevissikring slo Høyesterett 25. september i år fast at det kunne søkes i motpartens datafiler etter urettmessig ervervede kundelister med utgangspunkt i en kundeliste som en tidligere ansatt hos motparten hadde sikret.

 • 25. september 2013

  Lovlige og ulovlige kontrolltiltak overfor ansatte

  Frokostmøte 9. oktober: Advokat Jarbekk snakker om lovlige og ulovlige kontrolltiltak overfor ansatte. Terje Hofsmarken fra Mestringskompetanse, lederveileder og familieterapeut, snakker om lederutvikling, organisasjonsterapi og relasjonell koordinering.

 • 13. september 2013

  Konferanse: Dialog mellom innkjøpere og leverandører hos NHO

  Dialog 2013 tar deg med på en anskaffelsesprosess i praksis. Du lærer om handlingsrommet for både innkjøpere og leverandører. Foredragsholderne gir deg innføring i de ulike stegene i prosessen og det åpnes for refleksjon, gruppedialog og plenumsdiskusjon.

 • 12. september 2013

  Kan det offentlige unngå å bli lurt?

  Kan en offentlig oppdragsgiver hindre at leverandører tar seg bedre betalt enn hva de har krav på i forhold til inngått avtale?

 • 5. juni 2013

  Innsideinformasjon i kontrakter

  Børsnoterte selskaper har plikt til å offentliggjøre innsideinformasjon. Informasjonen brukes av investorer i hele verden for prising av selskapet. Feilbehandling kan føre til feilprising av selskapet og grov økonomisk kriminalitet i form av innsidehandel og andre bedragerilignende handlinger.

 • 25. april 2013

  Lovlig bruk av skytjenester

  Tirsdag 7. mai holdt vi foredrag om skytjenester, personvern og databehandleravtaler. Se presentasjonen vi brukte nederst i denne artikkelen.

 • 7. mars 2013

  Styrket kompetanse og kapasitet på skatt og IKT

  Lynx advokatfirma har ansatt Gry Merete Helgerud og Inger Anne Folkestad Tornes. Vi har dermed styrket både kompetanse og kapasitet innen skatte- og IKT-relaterte saker.

 • 7. mars 2013

  Nye toppdomener – frokostmøte hos Patentstyret

  Toppdomene (Top Level Domains – TLD) er en geografisk eller generisk inndeling av adresse på internett. .no, .com, .info og .biz er alle toppdomener. De generiske toppdomenene (gTLD) administreres av den amerikanske organisasjonen ICANN. Lynx holder kurs hos Patentstyret.

 • 7. februar 2013

  Prisavslag for hus som viste seg å være 37 kvadratmeter for lite

  Katalogen for ferdighus lovte 137 kvadratmeter, men når huset stod ferdig, målte det bare 100. Moss tingrett har i en dom 25.01.2013 slått fast at entreprenøren måtte betale NOK 283.000,- i prisavslag til forbrukeren for arealsvikten.

 • 24. januar 2013

  NFF-rapporten levert

  Lynx Advokatfirma leverte 21. desember 2012 en granskingsrapport om internasjonale spilleroverganger for perioden 2007-2011 til Norges Forballforbund.

 • 16. januar 2013

  Gransking av Stangeskovene ferdigstilt

  Lynx Advokatfirma ferdigstilte 4. januar 2013 sitt arbeid med en granskingsrapport som omhandler styrets rolle i Stangeskovene AS. Granskingen gjaldt styrets formidling av aksjer i selskapet i perioden 1980-2011.

 • 7. januar 2013

  Internett selges til høystbydende

  Mange generelle ord og uttrykk som allmennheten har bruk for ligger nå ute for salg og kan bli snappet opp av de globale aktørene på nett. Eksemplene er .cloud, .blog, .online og .news som noen eksempler på generelle ord og betegnelser som er blandt søknadene for nye generiske toppnivåer.

 • 7. januar 2013

  ”1000” nye toppdomener

  Den 13. juni 2012 annonserte ICANN listen øver søknader på nye toppnivådomener. ICANN mottok totalt 1903 søknader, hvorav ca 500 er såkalte generiske domener som alle kan registrere.

 • 4. september 2012

  LYNX gransker spilleroverganger

  Lynx skal granske spilleroverganger på oppdrag for Norges fotballforbund. Advokat og statsautorisert revisor Helge Skogseth Berg skal lede oppdraget og har med seg et tverrfaglig team med bakgrunn fra Økokrim, skatteetaten og en rekke krevende granskinger.

 • 18. august 2012

  Advokatfullmektig søkes

  Bør ha godt hode, skarp penn, bredt smil og minst to års erfaring med skatt.

 • 17. august 2012

  Mange interessante morgenmøter hos LYNX i høst

  I september og oktober holder advokatene i Lynx en rekke interessante morgenmøter med forskjellige forretningsjuridiske tema. Vi serverer kaffe og faglig påfyll. Klikk på overskriften eller «seminar» i menyen for å se vårt utvalg.

 • 16. juli 2012

  Kommunal Gransking

  I denne artikkelen beskrives viktige vurderinger og beslutninger der en kommune vurderer å granske et hendelsesforløp. Fokus vil være på kommunens vurderinger som oppdragsgiver. Tema for første del blir hvorfor det bør granskes. Andre del tar for seg hensiktsmessig styring av en gransking, og tredje del beskriver hvordan en granskingsrapport kan benyttes.

 • 11. mai 2012

  Lynx vant bevissikringssak i Høyesterett

  I saken ble det gjennomført uvarslet bevissikring ved hjelp av namsmann og dataspesialister. Motparten ble ikke hørt med sin innsigelse om at bevisene gjaldt forretningshemmeligheter.

 • 16. april 2012

  Foredrag hos Norsk Forening for Prosjektledelse

  Budskapet i foredraget er at prosjektledere må bruke kontrakten som et verktøy når de leder et prosjekt. For å gjøre foredraget mest mulig relevant har Kjell Steffner gjennomført intervjuer av prosjektledere, programledere og en kvalitetssikrer. Samtidig har Tekna gjennomført en spørreundersøkelse rettet mot medlemmene i NFP.

 • 20. mars 2012

  Sponsing og skattefradrag

  Skagen AS har over flere år gitt støtte til SOS Barnebyer og Kolibri – Children at Risk Foundation. Støtten er gitt i henhold til sponsoravtaler. Staten v/ Skatt vest aksepterte bare delvis fradrag i Skagens skattepliktig inntekt for disse utgiftene. Fradrag ble innrømmet for de deler av sponsingen som kunne knyttes til annonseplass på nettsider og brosjyrer med videre. Det synes ikke å være uenighet om behandlingen av denne delen av sponsingen som utgjorde ca 10 % av kontraktene. Fradrag ble nektet for de resterende 90 % av utgiftene. Sistnevnte ble ansett som verdioverføringer eller støtte.

 • 4. mars 2012

  Advokaters taushetsplikt til Høyesterett

  En konkursrammet advokat nekter å legge frem sine regnskaper under henvisning til taushetsplikten. Høyesterett skal nå ta stilling til om advokaters taushetsplikt går foran konkursdebitors plikt til å legge frem regnskapene for bostyrer.

 • 1. januar 2012

  Lynx har flyttet til Rådhusplassen

  1. januar 2012 flyttet Lynx advokatfirma til nye lokaler i Hieronymus Heyerdahls gate 1 ved Rådhusplassen. Inngangen er er fra sjøsiden. Vi beholder telefon- og faksnummer.

 • 26. oktober 2011

  Eva Joly Institute for Justice and Democracy

  Helge Skogseth Berg, som arbeidet sammen med Eva Joly ved etterforskningen av den Islandske bank-kollapsen er valgt som styremedlem i “the Eva Joly Institute for Justice  and Democracy”. https://evajolyinstitute.org/

 • 25. august 2011

  Advokat Audun Lillestølen begynner hos Lynx

  Audun Lillestølen er kjent som en svært engasjert advokat som arbeider med de fleste typer forretningssaker. Han er særlig ettertraktet som prosedyreadvokat og som leder av forhandlinger. Han har prosedert en rekke større sivile saker og straffesaker for domstolene. Dette omfatter også ansvarssaker etter aksjeloven, saker om midlertidig forføyning, arrest og konkurs. Han har en […]

 • 19. august 2011

  Granskingsrapport Briskeby

  Lynx leverte onsdag 17. august rapport til Kontrollutvalget og Kommunestyret i Hamar kommune etter gransking av Briskeby-utbyggingen. Hamar kommune har offentliggjort Briskebyrapporten, se også Hamar kommunes egne omtale av saken.

 • 27. juni 2011

  Lynx ivaretar ansatte-interesser i Adecco-granskingen

  Advokat Christian S. Svensen bistår for å kontrollere at Adecco-granskerne ikke tilsidesetter arbeidstakers interesser ved Adeccos interne gransking. Bistand fra advokat kan i enkelte tilfeller være avgjørende for å sikre en forsvarlig ivaretagelse av egne rettigheter sier advokat Svensen.

 • 26. mai 2011

  Foredrag på SSA-konferansen 2011

  Advokat Kjell Steffner holder foredrag om kontraktsforhandlinger i praksis på årets konferanse om Statens standardavtaler. Konferansen er en møteplass for alle som arbeider med Statens standardavtaler i offentlig- eller privat sektor. Temaene for årets konferanse et praktisk rettet og belyser viktige spørsmål knyttet til IT-kontrakter og kontraktsoppfølgning både fra leverandør- og oppdragsgivers perspektiv. Konferansen avholdes 26. og […]

 • 13. mai 2011

  Rangeringer

  Advokat Helge Skogseth Berg er nominert i klassen for Skatt i Norge for kalenderåret 2012 av Best Lawyers – www.bestlawyers.com. Endelig rangering vil bygge på vurderinger fra andre advokater som er rangert innen det samme fagområdet.

 • 13. januar 2011

  Compliance for næringsdrivende

  Advokat Helge Skogseth Berg holder foredrag om compliance på advokatenes fagdager den 19. mai 2010. Foredraget er spesielt rettet mot konsernjurister og vil ta for seg hvorfor compliance har så stor betydning i praksis, aksjonærers forventninger, hvilke rettslige konsekvenser det har for et selskap å ikke være compliant, samt andre konsekvenser av manglende compliance. Foredraget […]

 • 11. november 2010

  Rammeavtale med Skatt Øst

  Skatt Øst innstiller på at det inngås rammeavtale med Lynx Advokatfirma. Oppdraget går ut på å være statens prosessfullmektig innenfor delområdene internprising, internasjonale forhold, alminnelige saker og tyngre/kompliserte saker. Helge Skogseth Berg vil på vegne av Lynx Advokatfirma utføre oppdragene som prosessfullmektig for Skatt Øst og Sentralskattekontoret for storbedrifter. Innstillingen til rammeavtale skjer etter en […]

 • 29. oktober 2010

  IKT- og personvernlovutvalget i Advokatforeningen

  Kjell Steffner er valgt inn i IKT- og personvernlovutvalget i Advokatforeningen. Lovutvalget avgir høringsuttalelser for forslag til nye regler innen områdene IKT og personvern.

 • 5. oktober 2010

  Lynx holder foredrag på NHOs korrupsjonskonferanse

  Advokat Helge Skogseth Berg holder foredrag på NHOs korrupsjonskonferanse 27 oktober 2009 Avdekking og forebygging av korrupsjon i offentlig sektor er tittelen på halvdagsseminaret 27. oktober. Inngangen på avsløringene i Norge har vært brudd på reglene for offentlige anskaffelser. – Når en vesentlig del av myndighetene finansielle hjelp i den økonomiske krisen kanaliseres via offentlige […]

 • 1. oktober 2009

  Lynx bistår Islands påtalemyndighet og Eva Joly

  Lynx advokatfirma er håndplukket til å delta i den kanskje viktigste økonomiske etterforskningen i Europa noensinne: Kollapsen i de tre storbankene på Island. Vår oppgave er å finne ut hva som har skjedd og hvem som kan holdes strafferettslig og økonomisk ansvarlig. Noen har beriket seg og latt det islandske folk plukke opp regningen. Dette […]

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema