Innsikt

 • 6. desember 2018

  Generasjonsskifte i familiebedrifter

  Helge Skogseth Bergs artikkel om «Generasjonsskifter i familiebedrifter» er publisert i – Praktisk økonomi og finans, Vol. 31., på Idunn.no for Univsersitetsforlaget AS  Artikkelen kan også leses her.

 • 5. desember 2018

  Kurs i generasjonsskifte

  Kristine Jensen og Helge Skogseth Berg holder kurs i generasjonsskifte. Målgruppen for kurset er advokater og rådgivere som har dette fagområdet som arbeidsfelt. Mer informasjon og programmet kan dere lese her på advokatenes-hr.no På forespørsel arrangerer vi også spesialtilpassede foredrag som ledd i kundearrangementer for finansielle rådgivere og forvaltere.  

 • 4. desember 2018

  Lønner det seg å eie investeringer i en selskapsstruktur?

  Å eie investeringer i eller gjennom aksjeselskap kan føre til at verdier låses inne i en skattefelle. Vi kan hjelpe deg å vurdere hvilke grep som er mest hensiktsmessig for deg.

 • 13. november 2018

  Aksjesparekonto, fondskonto og IPS

  I Statsbudsjettet for 2019 legges det opp til frister for at investorer skal kunne tilpasse sparingen til nye regler om aksjesparekonto og fondskonto. Sett i lys av den politiske situasjon er det stor sannsynlighet for at statsbudsjettets forslag til endringer gjennomføres. Det er særlig to frister som løper ut ved nyttår, og som det kan […]

 • 16. august 2018

  Høyesteretts ankeutvalg om beslag i klientarkiv

  På vegne av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet vant Lynx Advokatfirma DA frem i Høyesteretts ankeutvalg i sak om beslag i klientarkivet til en ex-advokat. «Det er viktig for tilliten til advokater at hensynet til klienten går foran ex-advokatens ønske om tilgang til opplysninger», sier advokat Audun Lillestølen i en kommentar. Les hele artikkelen på Rett24.no, her.  […]

 • 19. juni 2018

  Finansavisens årlige advokatundersøkelse 2018

  Lynx advokatfirma er stolt av at kolleger i andre advokatfirmaer igjen har rangert Helge Skogseth Berg som en av de beste advokatene i Norge innen granskning og compliance.

 • 18. april 2018

  Selvstendig næringsdrivende ble ansett som arbeidstaker med fullt stillingsvern

  Vi har bistått en selvstendig næringsdrivende hvor konsulentavtalen hun arbeidet etter ble avviklet. Selv om det var avtalt at hun var selvstendig oppdragstaker og ikke arbeidstaker, gav tingretten henne i dommen fullt stillingsvern som om hun hadde vært ansatt. Både oppdragsgivere og oppdragstakere bør sjekke avtalene sine for å finne ut om de underliggende forhold reelt sett gjør at avtalen utgjør et arbeidsforhold.

 • 12. april 2018

  «You`re fired!» Men er oppsigelsen gyldig?

  Som arbeidsgiver er det lett å trå feil ved oppsigelse av en ansatt. Arbeidsmiljøloven stiller strenge krav til hva som er saklig grunn for en oppsigelse og til selve oppsigelsesprosessen. Dersom det gjøres feil i oppsigelsesprosessen, vil risikoen for at oppsigelsen er ugyldig og arbeidsgiver må betale erstatning til arbeidstaker være høy. Ved å være bevisst på arbeidsgivers plikter og utarbeide gode rutiner allerede fra ansettelsen, kan du som arbeidsgiver langt på vei unngå de vanligste fallgruvene ved oppsigelse av en ansatt og slik eliminere risikoen for at oppsigelsen anses ugyldig.

 • 23. november 2017

  #METOO – en juridisk betrakning

  Det kan være greit å ha litt innsikt i hvilke regelsett som kan komme til anvendelse i slike saker. For hva arbeidsgivere og de enkeltpersoner som utpekes, kan påberope seg. En anklage utløser rettigheter eller vil kunne medføre sanksjoner om man ikke i tilstrekkelig grad har sikret seg bevis for forholdet.

 • 8. november 2017

  Bot på 20 mill. Euro for brudd på meldeplikt ved oppkjøp

  Oppkjøp kan være meldepliktig til konkurransemyndighetene selv om man ikke kjøper aksjemajoriteten i en virksomhet og oppkjøper løper risiko for store bøter om man trår feil.

 • 17. oktober 2017

  Dom: Profesjonsansvar etter å ha blitt utsatt for datakrim

  Gjelder profesjonsansvaret hvis den som har i oppdrag å betale regninger – regnskapsføreren i dette tilfellet – utsettes for internasjonale datakriminelle og lures til utbetalinger? Ja, mener Oslo tingrett.

 • 16. oktober 2017

  Ansvar selv utenfor styret

  Styret består av styremedlemmer og disse blir da personlige ansvarlige i den grad ansvar statueres. Også vedkommende som i realiteten er med på beslutningen kan gjøres ansvarlig.

 • 28. september 2017

  Når er anbuds- eller konkurransesamarbeid tillatt?

  Ved offentlige anbudskonkurranser ser vi at det noen ganger legges til grunn at flere tilbydere kan ønske å levere tilbud i fellesskap. Andre ganger åpner oppdragsgiver for at man kan gi tilbud på deler av oppdraget. Hvilke tanker bør man gjøre seg før vurdering av konkurransesamarbeid?

 • 20. september 2017

  The Aviation Law Review – Edition 5

  Den femte utgaven av The Aviation Law Review er nå publisert på The Law Reviews hjemmeside. Hanne Torkelsen er kapittelforfatter for den norske delen.

 • 30. juni 2017

  Skattyter fikk erstatning av staten etter feil

  Erstatning etter uaktsom feilbehandling av skatteetaten er krevende å oppnå, selv i kvalifiserte tilfeller. Du vil møte motstand i forvaltningen og statens beste advokater i retten. Oslo Tingretts rettskraftige dom er en av svært få avgjørelser der staten ansvarliggjøres etter feilbehandling. 

 • 22. mai 2017

  Ulovlig aldersdiskriminering ved Den Norske Opera & Ballet

  Kulturdepartementets forslag til fjerning av pensjonsordningen ved Den Norske Opera & Ballet (DNO) fremstår svært inngripende for den enkelte arbeidstaker og utgjør etter vårt syn ulovlig aldersdiskriminering.

 • 25. april 2017

  På tide å avskaffe forliksrådet

  Forliksrådene fungerer ikke etter hensikten. Ikke bare ender få saker med forlik, det avsies også uriktige dommer.

 • 17. februar 2017

  Salg av offentlig eiendom – snubletråder i forhold til statsstøtte

  Hvis en offentlig myndighet selger en offentlig eiendom under markedsverdien, vil differansen være en støtte til kjøper. EØS-avtalens regler forbyr i utgangspunktet slik støtte.

 • 9. februar 2017

  Korrupsjonskontroll i realtid

  Resultatene av dagens korrupsjonskontroll med bistandsmidler er magre sammenholdt med problemets størrelse. Bistanden kan lære av andre samfunnsområder der man tar ny teknologi og nye styringsverktøy i bruk for kontroll.

 • 30. januar 2017

  Styrets ansvar for uriktig informasjon ved kapitalinnhenting

  Det er kvalifisert sannsynlighetsovervekt for at hjorten på veggen ikke har sin bakpart stikkende ut i det andre rommet selv om kun halve er synlig fra der man står i dag, skriver artikkelforfatter advokat Christan S. Svensen om bevisvurderingen når ingen vil bidra med å opplyse saken.

 • 30. januar 2017

  Forslag til forenklet aksjelov: øker styrets risiko for ansvar

  Forslag til endring av aksjeloven §3-8 øker styremedlemmenes risiko for å bli erstatningsansvarlig. Artikkel skrevet av Kristine Jensen og Helge Skogseth Berg publisert i Revisjon og Regnskap nr. 8 2016.

 • 20. januar 2017

  Når er en avtale rettslig bindende?

  De fleste kontraktsforhandlinger avsluttes ved at partene signerer en avtale. Og først når avtalen er signert, er det lov å sprette champagnen. Eller kan man senke skuldrene og heve glasset for en ny avtale lenge før blekket har tørket?

 • 3. januar 2017

  Erstatning ved brudd på regelverket for offentlige anskaffelser

  Dersom oppdragsgiver bryter regelverket for offentlige anskaffelser kan forbigåtte tilbydere på visse vilkår kreve erstatning for den positive kontraktsinteresse eller den negative kontraktsinteresse.

 • 3. januar 2017

  Strammere regler om bruk av konkurranseklausuler i arbeidslivet

  Arbeidsmiljøloven har fått et nytt kapittel 14A om konkurranseklausuler, dette bør alle arbeidsgivere som benytter denne type klausuler i sine kontrakter merke seg. Reglene trådte i kraft 1. januar 2016 for nye arbeidsavtaler, mens reglene får virkning også for eksisterende arbeidsavtaler fra 1. januar 2017.

 • 7. september 2016

  Nye anskaffelsesregler – LYNX inviterer til frokostseminar

  Frokostseminaret vil finne sted i LYNX advokatfirmas lokaler den 30. november 2016 kl. 08.30. Seminaret vil fokusere på endringene i anskaffelsesregelverket som regjeringen vedtok 18 august i år. Dette er av betydning for leverandører til det offentlige og offentlige oppdragsgivere.

 • 5. april 2016

  Nå blir det enda viktigere å intensjonskunngjøre direkte anskaffelser

  NHD har foreslått en lovendring i anskaffelsesloven som vil gi KOFA anledning til å ilegge overtredelsesgebyr for ulovlige direkte anskaffelser. Lovendringen vil også gi andre enn de involverte parter mulighet til å reagere og bringe inn saker til KOFA. Les mer om hva endringen går ut på.

 • 24. februar 2016

  Finansavisens årlige advokatundersøkelse

  Lynx Advokatfirma v/advokat Helge Skogseth Berg er i Finansavisens årlige advokatundersøkelse rangert som et av de beste advokatfirmaene i Norge innen Gransking og Compliance. For oss i Lynx er det gledelig å se at Lynx, som et spesialisert advokatfirma, mottar en slik anerkjennelse i konkurranse med Norges største advokatfirmaer.

 • 18. september 2015

  Ansvar for datasikkerhet

  Les om «ansvar for datasikkerhet» hos det offentlige og private, særlig om ansvar for styret ved å forholde seg passive til «dataintegritet», ledere eller ansatte for brukerfeil, styreansvaret etter aksjeloven, oppsigelser arbeidsmiljøloven, data som formuesobjekt i lovgivningen, bruk av instrukser for datasikkerhet er ikke i seg selv nok mv. Kan man ansvarsfritt forholde seg til at virksomheten er under angrep?

 • 27. februar 2015

  Generasjonsskifte i familiebedrifter

  Hypotesen i artikkelen er at generasjonsskifter ofte skjer for raskt, uthuler selskapets kapitalbase, gir grobunn for splid i familien og medfører redusert lønnsomhet. Likevel vil god planlegging i betydelig grad kunne redusere sjansene for slike uheldige omstendigheter.

 • 15. januar 2015

  EU-studie av effektiviteten av offentlige anskaffelser

  Lynx advokatfirma har via The Joint Institute for Innovation Policy (JIIP) bistått Europakommisjonen i en studie av den norske implementeringen av regelverket om offentlige anskaffelser. Studien skal gi en overordnet analyse og beskrivelse av administrative ordninger og landsspesifikke tilpasninger som påvirker effektiviteten og kostnadene ved offentlige anskaffelser.

 • 12. januar 2015

  Fordypningskurs om EØS-konkurranserett og offentlige selskapsformer

  Advokat Hanne S. Torkelsen i LYNX Advokatfirma foreleser for Juristenes Utdanningssenter sitt fordypningskurs 26. februar om eneretter og kompensasjon til offentlige foretak. Kommuner, kommunale foretak og interkommunale selskaper må ta særlige hensyn når de opptrer i markedet, foretar anskaffelser og driver forretningsmessig aktivitet. Det er lett å trå feil, og konsekvensene kan bety mye ekstraarbeid og i verste fall økonomisk ansvar.

 • 22. november 2014

  Vi søker en partner og en advokatfullmektig

  I LYNX arbeider det 8 partnere, 4 ansatte advokater/fullmektiger og 1-2 sekretærer. Vi har et fantastisk arbeidsmiljø og holder til i moderne lokaler ved siden av Rådhuset i Oslo. Advokatene som jobber her har bred erfaring fra de store advokatfirmaene, næringslivet, Økokrim, børsen, organisasjoner, stat og kommune.

 • 8. november 2014

  Risikostyring av kontrakter

  Risikostyring av kontrakter er viktig for å unngå at uønskede hendelser oppstår. Kontrakter fordeler risiko mellom partene. Vilkårene angir gjensidige forpliktelser og skal virke både konfliktforebyggende og konfliktløsende. Kontrakten et verktøy for å styre gjennomføringen slik at leveransene skjer slik partene er enige om og samtidig redusere sannsynligheten for at uønskede hendelser dukker opp.

 • 3. september 2014

  Ny avgjørelse fra EFTA-domstolen om utlysing av tjenestekonsesjoner

  EFTA domstolen har den 29. august 2014 i sak E-24/13 (Casino Admiral AG v Wolfgang Egger) avsagt en rådgivende avgjørelse om utlysing av en tjenestekonsesjon som er interessant i forhold til spørsmål om hvordan en anbudskonkurranse for tjenestekonsesjoner skal gjennomføres for ikke å komme i strid med EØS-avtalens artikkel 31 om fri etableringsrett og art. 36 […]

 • 25. juni 2014

  Nærhetsprinsippet i avfallsdirektivet

  Avfallsdirektiv 2008/98/EC av 19. november 2008, har en bestemmelse om nærhetsprinsippet og et prinsipp om tilstrekkelig egenkapasitet i artikkel 16 («principles of self-sufficiency and proximity»). Prinsippet innebærer at blandet husholdningsavfall («mixed municipal waste») i størst mulig grad skal håndteres i nærhet til der hvor det er oppstått/produsert. EU-domstolen har foretatt en viktig tolkning av dette prinsippet i en avgjørelse avsagt 12 desember 2013.

 • 12. juni 2014

  Nye domener endrer Internett

  Internett gjennomgår tidenes største endring. Internasjonal presse kaller det “game changer”  og “the next big thing”. Hver eneste uke lanseres 20 nye toplevel domener (TLD) i markedet. De nye domenene vil endre måten vi kommuniserer, hvordan vi bygger merkevarer og de vil tydeliggjøre og styrke den digital identiteten. Det er ikke for sent å ta grep, […]

 • 11. juni 2014

  Risikostyring av ikt-kontrakter

  Risiko i kontrakter kan styres. Konsekvensene av fraværende eller uriktig risikovurdering kan være at det oppstår kontraktsbrudd. Bruk risikoanalyse som verktøy ved utforming og gjennomføring av kontrakter.

 • 13. mai 2014

  LYNX utreder SLA for Europakommisjonen

  Europakommisjonen har iverksatt en rekke tiltak for å sikre både utvikling og bruk av skytjenester i Europa. Vi hjelper nå kommisjonen med å utrede rettsregler som påvirker vilkår for tjenestenivå i Norge.

 • 27. april 2014

  Risikoanalyse av it-kontrakter

  Morgenmøte 11. juni kl 0830-1000. Budskapet er at man med enkle grep kan redusere risiko og dessuten være forberedt når uønskede situasjoner inntreffer. Bruk heller litt tid på risikoanalyse og målrettet innsats i innledende faser fremfor kostbar opprydding når det skjærer seg. Påmelding

 • 15. april 2014

  Korrupsjon og bedrageri

  Korrupsjon kan være bestikkelser av beslutningstakere i anbudsprosesser, betaling av tilleggsvederlag til «hjelpemenn» o s v. Korrupsjon kan innebære at et selskap blir utelukket fra å delta i offentlige anskaffelser.

 • 3. april 2014

  Styrets plikter når selskapet er insolvent

  Når selskapet er insolvent har styret ansvar for å begjære oppbud. Brudd på denne plikten kan medføre erstatningsansvar. Det må foreligge et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap og en adekvat årsakssammenheng mellom ansvarsgrunnlaget og det økonomiske tapet.

 • 2. april 2014

  Sak om økonomisk kriminalitet i Høyesterett

  Advokat Helge Skogseth Berg anførte at påtalemyndigheten hadde unnlatt å opplyse om forhold som kunne ha innflytelse på lagmannsrettens bedømmelse av forklaringen fra et sentralt vitne. Høyesteretts ankeutvalg la til grunn at også feil fra påtalemyndighetens side kan anses som saksbehandlingsfeil og at feilen i dette tilfellet kunne ha innvirket på dommens innhold.

 • 8. desember 2013

  Trademark Clearing House – er du klar for +1000 domener?

  Fra november 2013 kan du registrere domener som bla. dittfirma.bike, dittfirma.holdings, dittfirma.clothing, dittfirma.ventures. Den 13 juni 2012 annonserte ICANN listen over søknader på nye toppnivådomener. Etter en del tekniske og juridiske utfordringer lanseres nå de nye toppnivåene løpende.

 • 11. oktober 2013

  Høyesterett ga Lynx medhold 2 ganger på 2 uker

  I en sivil sak om uvarslet bevissikring slo Høyesterett 25. september i år fast at det kunne søkes i motpartens datafiler etter urettmessig ervervede kundelister med utgangspunkt i en kundeliste som en tidligere ansatt hos motparten hadde sikret.

 • 28. september 2013

  Intensjonskunngjøring og midlertidig forføyning

  I fjor sommer fikk vi nye regler for intensjonskunngjøringer, suspensjon og kontrakt uten virkning. Reglene finner vi både i del II og III i forskrift om offentlige anskaffelser. Disse er resultat av gjennomføringen av EUs håndhevelsesdirektiv i norsk rett.

 • 25. september 2013

  Lovlige og ulovlige kontrolltiltak overfor ansatte

  Frokostmøte 9. oktober: Advokat Jarbekk snakker om lovlige og ulovlige kontrolltiltak overfor ansatte. Terje Hofsmarken fra Mestringskompetanse, lederveileder og familieterapeut, snakker om lederutvikling, organisasjonsterapi og relasjonell koordinering.

 • 13. september 2013

  Konferanse: Dialog mellom innkjøpere og leverandører hos NHO

  Dialog 2013 tar deg med på en anskaffelsesprosess i praksis. Du lærer om handlingsrommet for både innkjøpere og leverandører. Foredragsholderne gir deg innføring i de ulike stegene i prosessen og det åpnes for refleksjon, gruppedialog og plenumsdiskusjon.

 • 12. september 2013

  Kan det offentlige unngå å bli lurt?

  Kan en offentlig oppdragsgiver hindre at leverandører tar seg bedre betalt enn hva de har krav på i forhold til inngått avtale?

 • 5. juni 2013

  Innsideinformasjon i kontrakter

  Børsnoterte selskaper har plikt til å offentliggjøre innsideinformasjon. Informasjonen brukes av investorer i hele verden for prising av selskapet. Feilbehandling kan føre til feilprising av selskapet og grov økonomisk kriminalitet i form av innsidehandel og andre bedragerilignende handlinger.

 • 25. april 2013

  Lovlig bruk av skytjenester

  Tirsdag 7. mai holdt vi foredrag om skytjenester, personvern og databehandleravtaler. Se presentasjonen vi brukte nederst i denne artikkelen.

 • 8. mars 2013

  Vi trenger studenter til Holmenkollstafetten

  Vi søker sosiale og løpsvillige jusstudenter til fem etapper i årets Holmenkollstafett. Interesserte kandidater inviteres til uttakssamling hos oss ved Rådhuset fredag 15. mars kl. 15-16. Dere vil også bli invitert til ukentlig fellestrening.

 • 7. mars 2013

  Styrket kompetanse og kapasitet på skatt og IKT

  Lynx advokatfirma har ansatt Gry Merete Helgerud og Inger Anne Folkestad Tornes. Vi har dermed styrket både kompetanse og kapasitet innen skatte- og IKT-relaterte saker.

 • 7. mars 2013

  Nye toppdomener – frokostmøte hos Patentstyret

  Toppdomene (Top Level Domains – TLD) er en geografisk eller generisk inndeling av adresse på internett. .no, .com, .info og .biz er alle toppdomener. De generiske toppdomenene (gTLD) administreres av den amerikanske organisasjonen ICANN. Lynx holder kurs hos Patentstyret.

 • 7. februar 2013

  Prisavslag for hus som viste seg å være 37 kvadratmeter for lite

  Katalogen for ferdighus lovte 137 kvadratmeter, men når huset stod ferdig, målte det bare 100. Moss tingrett har i en dom 25.01.2013 slått fast at entreprenøren måtte betale NOK 283.000,- i prisavslag til forbrukeren for arealsvikten.

 • 24. januar 2013

  NFF-rapporten levert

  Lynx Advokatfirma leverte 21. desember 2012 en granskingsrapport om internasjonale spilleroverganger for perioden 2007-2011 til Norges Forballforbund.

 • 23. januar 2013

  Betydningen av en tinglyst rett fra 1920

  Tinglyst rettighet til båtplass var ikke benyttet på flere tiår, men anførsler om frihevd, mothevd eller passivitet vant ikke frem. Ren «ikke-bruk» er ikke tilstrekkelig til at man mister en tinglyst rett.

 • 16. januar 2013

  Gransking av Stangeskovene ferdigstilt

  Lynx Advokatfirma ferdigstilte 4. januar 2013 sitt arbeid med en granskingsrapport som omhandler styrets rolle i Stangeskovene AS. Granskingen gjaldt styrets formidling av aksjer i selskapet i perioden 1980-2011.

 • 15. januar 2013

  Har rett på 900.000 kroner fra staten – får ikke pengene

  En kvinne fra Østfold har vunnet fem rettssaker mot sin eksmann. Han er dømt til å betale henne 932.000 kroner i saksomkostninger, men vil ikke betale. Staten kunne betalt, men somler med nødvendig lovendring.

 • 7. januar 2013

  Internett selges til høystbydende

  Mange generelle ord og uttrykk som allmennheten har bruk for ligger nå ute for salg og kan bli snappet opp av de globale aktørene på nett. Eksemplene er .cloud, .blog, .online og .news som noen eksempler på generelle ord og betegnelser som er blandt søknadene for nye generiske toppnivåer.

 • 7. januar 2013

  ”1000” nye toppdomener

  Den 13. juni 2012 annonserte ICANN listen øver søknader på nye toppnivådomener. ICANN mottok totalt 1903 søknader, hvorav ca 500 er såkalte generiske domener som alle kan registrere.

 • 17. september 2012

  Regler om offentlige anskaffelser i et leverandørperspektiv

  Budskapet i denne artikkelen er at potensielle leverandører som kjenner og forholder seg til reglene om offentlige anskaffelser vil lykkes med salg til det offentlige. Det er essensielt å skjønne hvordan det offentlige gjør sine anskaffelser. Reglene om offentlige anskaffelser danner rammene og er fellesnevner for alle offentlige virksomheters innkjøp.

 • 4. september 2012

  LYNX gransker spilleroverganger

  Lynx skal granske spilleroverganger på oppdrag for Norges fotballforbund. Advokat og statsautorisert revisor Helge Skogseth Berg skal lede oppdraget og har med seg et tverrfaglig team med bakgrunn fra Økokrim, skatteetaten og en rekke krevende granskinger.

 • 18. august 2012

  Advokatfullmektig søkes

  Bør ha godt hode, skarp penn, bredt smil og minst to års erfaring med skatt.

 • 17. august 2012

  Mange interessante morgenmøter hos LYNX i høst

  I september og oktober holder advokatene i Lynx en rekke interessante morgenmøter med forskjellige forretningsjuridiske tema. Vi serverer kaffe og faglig påfyll. Klikk på overskriften eller «seminar» i menyen for å se vårt utvalg.

 • 8. august 2012

  Nødvendig med oppdatering av konkursloven

  Navn på en pasient eller klient i virksomhet omfattet av lovbestemt taushetsplikt, vil nå alltid være omfattet av taushetsplikten. Dersom konkursdebitor driver virksomhet underlagt lovbestemt taushetsplikt, vil bostyrer ikke få tilgang til konkursdebitors regnskaper. Dette er virkningen av en nylig avsagt kjennelse fra Høyesterett i sak HR-2012-00788-A.

 • 16. juli 2012

  Kommunal Gransking

  I denne artikkelen beskrives viktige vurderinger og beslutninger der en kommune vurderer å granske et hendelsesforløp. Fokus vil være på kommunens vurderinger som oppdragsgiver. Tema for første del blir hvorfor det bør granskes. Andre del tar for seg hensiktsmessig styring av en gransking, og tredje del beskriver hvordan en granskingsrapport kan benyttes.

 • 11. mai 2012

  Lynx vant bevissikringssak i Høyesterett

  I saken ble det gjennomført uvarslet bevissikring ved hjelp av namsmann og dataspesialister. Motparten ble ikke hørt med sin innsigelse om at bevisene gjaldt forretningshemmeligheter.

 • 16. april 2012

  Foredrag hos Norsk Forening for Prosjektledelse

  Budskapet i foredraget er at prosjektledere må bruke kontrakten som et verktøy når de leder et prosjekt. For å gjøre foredraget mest mulig relevant har Kjell Steffner gjennomført intervjuer av prosjektledere, programledere og en kvalitetssikrer. Samtidig har Tekna gjennomført en spørreundersøkelse rettet mot medlemmene i NFP.

 • 20. mars 2012

  Sponsing og skattefradrag

  Skagen AS har over flere år gitt støtte til SOS Barnebyer og Kolibri – Children at Risk Foundation. Støtten er gitt i henhold til sponsoravtaler. Staten v/ Skatt vest aksepterte bare delvis fradrag i Skagens skattepliktig inntekt for disse utgiftene. Fradrag ble innrømmet for de deler av sponsingen som kunne knyttes til annonseplass på nettsider og brosjyrer med videre. Det synes ikke å være uenighet om behandlingen av denne delen av sponsingen som utgjorde ca 10 % av kontraktene. Fradrag ble nektet for de resterende 90 % av utgiftene. Sistnevnte ble ansett som verdioverføringer eller støtte.

 • 4. mars 2012

  Advokaters taushetsplikt til Høyesterett

  En konkursrammet advokat nekter å legge frem sine regnskaper under henvisning til taushetsplikten. Høyesterett skal nå ta stilling til om advokaters taushetsplikt går foran konkursdebitors plikt til å legge frem regnskapene for bostyrer.

 • 1. januar 2012

  Lynx har flyttet til Rådhusplassen

  1. januar 2012 flyttet Lynx advokatfirma til nye lokaler i Hieronymus Heyerdahls gate 1 ved Rådhusplassen. Inngangen er er fra sjøsiden. Vi beholder telefon- og faksnummer.

 • 26. oktober 2011

  Eva Joly Institute for Justice and Democracy

  Helge Skogseth Berg, som arbeidet sammen med Eva Joly ved etterforskningen av den Islandske bank-kollapsen er valgt som styremedlem i “the Eva Joly Institute for Justice  and Democracy”. https://evajolyinstitute.org/

 • 25. august 2011

  Advokat Audun Lillestølen begynner hos Lynx

  Audun Lillestølen er kjent som en svært engasjert advokat som arbeider med de fleste typer forretningssaker. Han er særlig ettertraktet som prosedyreadvokat og som leder av forhandlinger. Han har prosedert en rekke større sivile saker og straffesaker for domstolene. Dette omfatter også ansvarssaker etter aksjeloven, saker om midlertidig forføyning, arrest og konkurs. Han har en […]

 • 19. august 2011

  Granskingsrapport Briskeby

  Lynx leverte onsdag 17. august rapport til Kontrollutvalget og Kommunestyret i Hamar kommune etter gransking av Briskeby-utbyggingen. Hamar kommune har offentliggjort Briskebyrapporten, se også Hamar kommunes egne omtale av saken.

 • 27. juni 2011

  Lynx ivaretar ansatte-interesser i Adecco-granskingen

  Advokat Christian S. Svensen bistår for å kontrollere at Adecco-granskerne ikke tilsidesetter arbeidstakers interesser ved Adeccos interne gransking. Bistand fra advokat kan i enkelte tilfeller være avgjørende for å sikre en forsvarlig ivaretagelse av egne rettigheter sier advokat Svensen.

 • 26. mai 2011

  Foredrag på SSA-konferansen 2011

  Advokat Kjell Steffner holder foredrag om kontraktsforhandlinger i praksis på årets konferanse om Statens standardavtaler. Konferansen er en møteplass for alle som arbeider med Statens standardavtaler i offentlig- eller privat sektor. Temaene for årets konferanse et praktisk rettet og belyser viktige spørsmål knyttet til IT-kontrakter og kontraktsoppfølgning både fra leverandør- og oppdragsgivers perspektiv. Konferansen avholdes 26. og […]

 • 13. mai 2011

  Rangeringer

  Advokat Helge Skogseth Berg er nominert i klassen for Skatt i Norge for kalenderåret 2012 av Best Lawyers – www.bestlawyers.com. Endelig rangering vil bygge på vurderinger fra andre advokater som er rangert innen det samme fagområdet.

 • 13. januar 2011

  Compliance for næringsdrivende

  Advokat Helge Skogseth Berg holder foredrag om compliance på advokatenes fagdager den 19. mai 2010. Foredraget er spesielt rettet mot konsernjurister og vil ta for seg hvorfor compliance har så stor betydning i praksis, aksjonærers forventninger, hvilke rettslige konsekvenser det har for et selskap å ikke være compliant, samt andre konsekvenser av manglende compliance. Foredraget […]

 • 11. november 2010

  Rammeavtale med Skatt Øst

  Skatt Øst innstiller på at det inngås rammeavtale med Lynx Advokatfirma. Oppdraget går ut på å være statens prosessfullmektig innenfor delområdene internprising, internasjonale forhold, alminnelige saker og tyngre/kompliserte saker. Helge Skogseth Berg vil på vegne av Lynx Advokatfirma utføre oppdragene som prosessfullmektig for Skatt Øst og Sentralskattekontoret for storbedrifter. Innstillingen til rammeavtale skjer etter en […]

 • 29. oktober 2010

  IKT- og personvernlovutvalget i Advokatforeningen

  Kjell Steffner er valgt inn i IKT- og personvernlovutvalget i Advokatforeningen. Lovutvalget avgir høringsuttalelser for forslag til nye regler innen områdene IKT og personvern.

 • 5. oktober 2010

  Lynx holder foredrag på NHOs korrupsjonskonferanse

  Advokat Helge Skogseth Berg holder foredrag på NHOs korrupsjonskonferanse 27 oktober 2009 Avdekking og forebygging av korrupsjon i offentlig sektor er tittelen på halvdagsseminaret 27. oktober. Inngangen på avsløringene i Norge har vært brudd på reglene for offentlige anskaffelser. – Når en vesentlig del av myndighetene finansielle hjelp i den økonomiske krisen kanaliseres via offentlige […]

 • 1. oktober 2009

  Lynx bistår Islands påtalemyndighet og Eva Joly

  Lynx advokatfirma er håndplukket til å delta i den kanskje viktigste økonomiske etterforskningen i Europa noensinne: Kollapsen i de tre storbankene på Island. Vår oppgave er å finne ut hva som har skjedd og hvem som kan holdes strafferettslig og økonomisk ansvarlig. Noen har beriket seg og latt det islandske folk plukke opp regningen. Dette […]

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema