Oppdragsvilkår

Standard forretningsvilkår for oppdrag utført av Lynx Advokatfirma:

Saksansvarlig

En advokat har det overordnede ansvar for hver enkelt sak. Andre advokater, advokatfullmektiger og annet personale, vil bli benyttet i arbeidet hvor det er hensiktsmessig. I noen tilfeller kan det være hensiktsmessig trekke inn bistand fra advokater utenfor Lynx Advokatfirma. I sistnevnte tilfeller skal klienten opplyses om dette, og hvordan arbeidet til ekstern advokat vil bli fakturert.

Salær

Vårt salær er ikke betinget av saksutfallet, og skal betales uavhengig av om saken avsluttes.

Vårt salær beregnes normalt ut fra den tid advokaten har brukt på oppdraget, basert på advokatens gjeldende timerate. Advokatene kan ha varierende timerater for forskjellige oppdragstyper og klientgrupper. Det kan avtales at salæret skal beregnes ut fra kompleksiteten og intensiteten på oppdraget, verdiene involvert og det resultat som oppnås.

Opplysninger om advokatenes gjeldende timerater kan oversendes eller gjøres tilgjengelig på forespørsel. Et estimat for vårt totale salærkrav for hele oppdraget er kun ment å være veiledende for budsjettering, og må ikke oppfattes som en fast pris med mindre annet er avtalt skriftlig. I saker hvor det er gitt en fast pris for hele oppdraget, men hvor oppdraget uavhengig av årsak ikke avsluttes, forbeholder vi oss retten til å fakturere opp til det avtalte beløp basert på antall timer brukt på saken. I tillegg til timeratene vil vi også fakturere for de kostnader og utlegg vi har hatt samt merverdiavgift.

Vi legger til grunn at klienten ikke har forsikringsordninger som dekker hele eller deler av vårt salær eller ansvar for motpartens utgifter. Vi ber om at det opplyses dersom klienten har slik forsikring eller hvis det er ønskelig at vi foretar de nødvendige undersøkelser av om forsikringen kommer til anvendelse i den aktuelle sak. I slike tilfeller bes det også om at klienten fremlegger kopi av den relevante forsikringspolise.

Utgifter og utlegg

Ved å gi oss oppdraget med å opptre på klienters vegne i den aktuelle sak, er vi også berettiget til å pådra de utgifter og utlegg som er nødvendige, med mindre vi blir instruert om det motsatte. Vi vil konsultere klienten før det pådras betydelige utgifter eller utlegg. Vi vil ikke beregne noe påslag ved fakturering av kostnader og utlegg, med unntak av merverdiavgift hvor det er påkrevd.

Dersom vi engasjerer konsulenter, eksperter, eksterne advokater eller andre tredjeparter på klientens vegne, gjør vi det som deres representant og klienten er selv ansvarlig for tredjepartenes honorar, øvrige kostnader og eventuelle avgifter. Dersom det er ønskelig, kan vi bistå med at tredjepartens honorar og utgifter faktureres direkte til vår klient.

Salærberegning ved tvister for domstolene

Dette avsnitt gjelder bare for saker hvor det eksisterer en tvist, eller hvor det potensielt vil oppstå en tvist. Vi gjør oppmerksom på:

klienten er ansvarlig for å betale våre regninger uavkortet, uavhengig av det saksomkostningskrav som fremmes mot motparten.

hvis saken tapes er det sannsynlighet for at klienten vil bli pålagt å betale motpartens saksomkostninger i tillegg til egne saksomkostninger, og

selv om saken vinnes er det ikke sikkert at motparten pålegges (fullt ut), eller er i stand til å betale saksomkostninger, og i begge tilfeller vil klienten være ansvarlig for å betale våre fakturaer fullt ut.

Forskudds innbetalinger

Firmaet forbeholder seg retten til å be om forskudds innbetaling av beregnet salær, kostnader (herunder kostnader og utlegg til tredjeparter) og merverdiavgift. En forespørsel om forskudds innbetaling må ikke forstås som et estimat eller tak for vårt salær, kostnader eller merverdiavgift. Innbetalinger kan motregnes mot enhver regning vi har sendt klienten, med unntak for de tilfelle der innbetalingene ble gjort med et spesifikt formål. Denne bestemmelse innvirker ikke på retten til å bestride størrelsen på regningen. Renter av forskuddet tilfaller advokatfirmaet, dersom ikke annet er avtalt.

Fakturering

Normalt fakturerer vi hver måned med 10 dagers forfall. I alle tilfelle reserverer vi oss retten til å sende foreløpige regninger under saksforløpet. Hvis klienten har spesielle ønsker vedrørende fakturering, ber vi om at det opplyses slik at vi kan vurdere disse før arbeidet påbegynnes.

Betaling

Vi forbeholder oss retten til å beregne renter dersom en faktura ikke blir betalt innen den oppgitte frist. Renter vil bli beregnet etter lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr 100.

Kommunikasjon

Vi vil kommunisere med den av klientens ansatte, samarbeidspartnere eller rådgivere som anses hensiktsmessig i hver enkelt sak og i det enkelte forhold. Vi ber om at det gis beskjed ved oppdragets begynnelse dersom saken er underlagt spesiell konfidensialitet eller det er bestemte personer som har myndighet til å diskutere forholdet (for eksempel at vi kun skal forholde oss til og kommunisere med en bestemt navngitt person). Vær også oppmerksom på at vi normalt kommuniserer med våre klienter via e-post, og at denne type kommunikasjon over Internett ikke er absolutt sikker. Hvis det er ønskelig med spesielle forhåndsregler vedrørende sikkerhet, ber vi om at det formidles til den advokat som er ansvarlig for saken.

Våre plikter og tredjeparts rettigheter

Firmaet har bare plikter overfor den klient som er navngitt i avtalebrev eller på annen måte, og vi fraskriver oss ethvert ansvar i forholdet til enhver tredjeperson. Hvis en tredjepart anmoder om rett til å benytte seg av våre råd så vil det bli vurdert, men vi forbeholder oss retten til å avslå en slik forespørsel. Klienten samtykker i at det ikke på noen måte handles på vegne av en tredjepart med mindre det er skriftlig avtalt i forkant.

Vi har ikke ansvar for tjenester eller råd gitt av konsulenter, eksperter, eksterne advokater eller tredjeparter, selv om de er valgt og/eller instruert av oss på klientens vegne.

Konfidensialitet og offentlighet

Det kan forekomme at en eller flere av firmaets klienter driver sin virksomhet innenfor samme eller et tilstøtende område som dere. Vi forbeholder oss retten til å bistå slike klienter, men vi vil selvfølgelig ivareta våre profesjonelle plikter i relasjon til interessekonflikter og forpliktelser vedrørende konfidensialitet som nærmere angitt i avsnittet nedenfor.

Vi skal ikke avsløre konfidensiell informasjon mottatt fra våre klienter, med mindre vi får beskjed om annet. Tilsvarende er vi ikke forpliktet til å bringe videre, eller anvende til deres fordel, konfidensiell informasjon mottatt fra noen andre.

Vi blir tidvis bedt om å gi informasjon om våre erfaringer, herunder saker vi har håndtert og om klienter vi bistår. Enkelte ganger gir vi offentligheten tilgang til opplysninger om firmaet og spesielle transaksjoner hvor vi bistår. Dersom klienten ikke motsetter seg det, ønsker vi å kunne gi informasjon hvor vi identifiserer firmaets klient, samt i relasjon til enkelte transaksjoner, gi opplysninger om de involverte parter, forretningsområdet, en angivelse av transaksjonens verdi samt når transaksjonen forventes gjennomført. Vi ber om at det opplyses dersom noe av dette er uakseptabelt for dere. Hvis ikke legger vi til grunn at vi står fritt til å gi slike opplysninger.

Dokumenter og arkiver

Arkiv og dokumentasjon i anledning klienters sak blir lagret så lenge som vi mener det er fornuftig. Dette er normalt i 10 år. Deretter vil dokumentasjonen bli makulert. Arkiv og dokumentasjon kan bli oppbevart elektronisk eller ved bruk av billedbehandlingssystemer. Dette gjelder alle filer og dokumenter beholdt av oss med unntak av dokumenter vi deponerer, testamenter og tilsvarende dokumentasjon.

Vi beholder opphavsretten til dokumenter utarbeidet av oss. Forutsatt full betaling av vårt salær, vil klienten ha rett til å benytte dokumentene for det formål de ble utarbeidet.

Klage

Vi vil behandle en klage eller reklamasjon på det arbeid vi har utført meget alvorlig. Det er vår policy å foreta grundige undersøkelser ved en klage og gi rask tilbakemelding. En klage bør adresseres til den advokat som har det overordnede ansvar for klientens sak.

Avslutning av engasjementet

Klienten står på ethvert tidspunkt fritt til å avslutte vårt engasjement, dersom ikke annet uttrykkelig er avtalt eller underforstått i den enkelte sak. Vi har rett til å avslutte vårt arbeid med saken til enhver tid når det er rimelig grunn til det. Som rimelig grunn regnes blant annet at det er gitt uriktig eller mangelfull saksinformasjon fra klientens side, at nødvendig informasjon for vårt arbeid ikke gis innen rimelig tid, at klienten ønsker at vi skal fremme synspunkter eller håndtere saken på en måte som etter vårt skjønn ikke er faglig eller etisk forsvarlig, eller ikke betaler våre fakturaer eller avtalte forskuddsinnbetalinger.

Vi skal varsle i rimelig tid før vi avslutter arbeidet. Klienten er forpliktet til å betale vårt salær, kostnader og utlegg samt merverdiavgift som er påløpt frem til og med arbeidet avsluttes og eventuelt arbeid som er nødvendig deretter, uavhengig av hvem som avslutter engasjementet. Avsluttes et engasjement og det er avtalt fast salær for oppdraget, forbeholder vi oss retten til å fakturere for det antall timer som er brukt på saken. Vi har tilbakeholdsrett i alle dokumenter og eventuelt andre verdier som vi har i vår besittelse i påvente av betaling av vårt krav.

Medlemskap i den norske advokatforening

Alle firmaets advokater er medlem av Den norske Advokatforening. Våre tjenester er regulert av de advokatetiske regler utarbeidet av Den norske Advokatforening. Reglene er kodifisert som norsk rett av Justisdepartementet.

Endringer

Vi forbeholder oss retten til å endre eller supplere disse bestemmelsene, enten på generelt grunnlag eller i relasjon til en enkelt sak. Endringer skal først skje etter skriftlig varsel.

Lovvalgsregler og verneting

Ethvert avtaleforhold mellom oss og våre klienter (og eventuelle tilhørende enheter) vedrørende de tjenester vi leverer, og ethvert søksmål eller krav som er relatert til vårt arbeid reguleres i sin helhet av norsk rett. Oslo tingrett er verneting for enhver tvist som springer ut av dette avtaleforholdet. Vi gjør oppmerksom på at det er anledning til å fremsette klager for Den norske Advokatforenings disiplinærnemnd.