Frivillig retting

Har du inntekter eller formue som ikke tidligere er oppgitt til skattemyndighetene, kan vi bistå med anmodning om skatteamnesti / frivillig retting til Skatteetaten. Ved frivillig retting kan du unngå tilleggsskatt, anmeldelse og straff.

Frivillig retting, eller såkalt skatteamnesti, innebærer at skattyter korrigerer og/eller utfyller tidligere innrapportert informasjon til skattemyndighetene, slik at skattyters skatteforhold blir korrekt. Dette kan medføre retting av inntekt og/eller formue. Både privatpersoner og selskaper kan anmode om frivillig retting i inntil ti år etter skattleggingsperioden. Ved slik retting må den unndratte skatten samt de påløpte rentene betales.

Hovedregelen når skattyter har oppgitt uriktige eller ufullstendige opplysninger til skattemyndighetene, er at skattyter skal ilegges tilleggsskatt og/eller anmeldes for skattesvik. Reglene om skatteamnesti er et unntak fra denne hovedregelen. Dersom vilkårene for frivillig retting er oppfylt vil skattyter ikke ilegges tilleggsskatt. Skattyter vil heller ikke bli politianmeldt.

Forutsetning er at rettingen gjøres frivillig av skattyter, altså at retting skjer av eget tiltak. Korreksjoner som er fremkalt av kontrolltiltak, eksempelvis som resultat av bokettersyn, eller som skattemyndighetene gjør på bakgrunn av informasjon fra andre enn skattyter, vil ikke oppfylle vilkårene for skatteamnesti.

Lynx Advokatfirma kan bistå med:

  • Vurdering av skatteplikt til Norge for inntekt og/eller formue
  • Utarbeidelse av anmodning om frivillig retting
  • Kalkulasjon av skatteeffektene

Det er visse formkrav ved anmodning om frivillig retting, og det er sentralt at det fremlegges tilstrekkelig dokumentasjon for oppfyllelse av beviskravene i slike saker. Opplysningsplikten skal også håndteres med oppmerksomhet. Det er derfor å anbefale og la seg bistå av advokat.

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema