Økonomisk kriminalitet

Advokattjenester knyttet til økonomisk kriminalitet

Advokattjenester knyttet til økonomisk kriminalitet

Økonomisk kriminalitet, sanksjoner fra myndighetene og erstatningsansvar
Våre advokater gir kompetent bistand i økonomiske straffesaker og i sivile saker om lignende forhold der sanksjoner fra myndighetene eller erstatning er aktuelt. Vi har tidligere opparbeidet oss omfattende erfaring gjennom arbeid i Økokrim og offentlige og private kontrollorgan, og har lang erfaring med prosedyre og gransking på vegne av norsk og utenlandsk myndighet.

Vi representerer selskaper, organisasjoner, styremedlemmer, direktører, tjenestemenn og andre ansatte ved kontroller, granskinger, søksmål og straffesaker innenfor en rekke samfunnsfelt og på alle steg i prosessen.

Bistand av høy kvalitet ved denne type saker forutsetter inngående kjennskap til de aktuelle underliggende sivile rettsområder og sterk økonomiforståelse.  Innenfor de forretningsjuridiske disipliner vil de juridiske forhold normalt være komplekse, mens det i regulære straffesaker ofte vil være et komplekst faktum. I saker om økonomisk kriminalitet, som omfatter sanksjoner fra myndighetene eller erstatning er normalt både faktum og juss faglig utfordrende. Det forutsettes god næringsforståelse og økonomikunnskap. Videre påvirkes alle vurderinger og spilleregler av internasjonal praksis knyttet til menneskerettighetskonvensjonen og EU/EØS-reglene.

I dette skjæringsfeltet av kryssende regelsett og krevende faktum er vi et av landets ledende advokatmiljøer sammensatt med kontrollerfaring fra økokrim, revisjon og finans og med betydelig egen granskingserfaring.

Vanlige spørsmål / kontakt. 

Sivilrettslig kompetanse
Inngående kjennskap til det samlede regelverket om skatt, ligning, avgift, bokføring og regnskap er etter vår vurdering nødvendig for å kunne yte høy kvalitet der det hevdes at brudd på reglene skal gi straff, sanksjoner eller erstatning. Tilsvarende vil dybdekunnskap innen konkurranserett, EØS-rett, verdipapirrett og databehandling normalt være avgjørende for å utfordre anklager som kan medføre straff, sanksjoner eller erstatning.  Vi har sterk sivilrettslig kompetanse på disse områdene, og betydelig erfaring med å håndtere regelverket i denne konteksten.

Straffesakskompetanse
Der straff, sanksjoner eller erstatning er aktuelt foreligger normalt hjemler for omfattende bevissikring. Løsrevne dokumenter som er sikret kan presenteres som avgjørende bevis.  Vår oppgave er ofte å sikre andre bevis som kan utfylle bevisbildet, samt at disse blir fremlagt og vektlagt. Ikke sjelden oppstår prosessuell uenighet om innsyn i potensielt frifinnende bevis, f. eks. med politiet eller kanskje oftere med kontrolletater som bistår i etterforskning. Sterk kompetanse i det straffeprosessuelle regelverk, komplettert av tilsvarende rettigheter etter menneskerettighetskonvensjonen er ofte avgjørende for å sikre en forsvarlig avgjørelse. Omfattende erfaring fra både aktor- og forsvarersiden er etter vårt syn nødvendig for å få tilstrekkelig gjennomslag for et annet bevisbilde enn det som danner grunnlag for anklagene.

Bevisvurdering
Ved anklager om straff, sanksjoner eller erstatning knyttet til økonomisk kriminalitet er det forskjellige grader av bevisbyrde og krav til bevisenes styrke. Det å angripe en beviskjede på det svakeste punkt og det å fokusere saken, gir mulighet for å nå frem. En saklig, korrekt og objektiv analyse støttet av relevante bevis er etter vår vurdering det som må til for at en domstol skal underkjenne myndighetens tilnærming. Lang erfaring i bygge opp bevis, finne og legge bevis oppå hverandre og i kjede er etter vårt syn en viktig del av arbeidet. Dette er en av våre spesialiteter.

Skyldvurderinger
I saker om økonomisk kriminalitet med anklager om straff, sanksjoner eller erstatning kan det ofte være klart at selskapet eller organisasjonen ikke har oppfylt sine plikter. Å gå fra dette utgangspunkt til en anklage om personlig ansvar, forutsetter ulike grader av skyld. For myndighetene som f. eks. i straffesaker eller saker om tilleggsskatt har bevisbyrden, vil det normalt ikke være tilstrekkelig at man ikke tror på tiltaltes forklaring. Men for tiltalte er det normalt likevel ikke tilstrekkelig å hevde at årsaken til handlingen eller unnlatelsen var en annen enn det myndighetene hevder. Vi er altså på et komplekst fagområde. Subjektiv motivasjon, ansvarsområder og hva som var positiv kunnskap på gjerningstidspunktet forutsetter nærings- og forretningsforståelse. I tillegg kreves kunnskap om alle de data som kan styrke eller svekke bevis for skyld – f. eks. lagrings- og nettverkskompetanse eller forståelse for metadata (data om andre data). Vurdering av skyld er ofte avgjørende i sakstypen.

Rådgivere
Det er stadig mer vanlig at profesjonsutøvere ansvarliggjøres for sine råd sammen med ansvarssubjektet som hovedmenn eller medvirkere. Medvirkeransvaret står sterkt innenfor strafferetten. For rådgivere vil kommunikasjonen med oppdragsgiver være en viktig premiss. Ofte vil slik informasjon være vernet, og mange saker handler om hvilke bevis myndighetene lovlig kan bygge sin sak på. Av nyere dato er Høyesteretts skjerping av erstatningsansvaret for profesjonsutøvere, det såkalte informasjonsansvaret. Ansvaret innebærer et selvstendig ansvar for villedende informasjon som skyldes uaktsomhet ved råd/anbefaling/vurdering fra profesjonsutøvere.

Prosessregler og menneskerettigheter
Den som undersøkes har ofte sterke prosessuelle rettigheter og den som undersøker har tilsvarende rettslige plikter og prinsipper som skal overholdes. Selvinkrimineringsvernet står sentralt i denne type saker. Ingen har plikt til å bidra til sin egen domfellelse. Ved undersøkelser fra myndighetene kreves et visst nivå av mistanke før vernet slår inn, og i mange tilfeller er bevis sikret på et tidlig stadium. Det å bruke advokat tidlig i prosessen vil kunne påvirke hvilke bevis myndighetene lovlig kan bygge på. Selvinkrimineringsvernet kan aktualiseres i kontrollsaker som følge av sikring som utlegg eller arrest der den aktuelle sanksjonen anses som straff etter menneskerettighetskonvensjonen. Rettspraksis på dette området er mest utviklet for tilleggsskatt og tilleggsavgift, men sanksjoner innenfor andre områder, som f.eks forurensning, finans, databehandling, byggesaker, havbruk, fiske, konkurranserett, statsstøtte eller offentlige anbud kan gi tilsvarende rettigheter.

Henleggelser og frifinnelser
Media er opptatt av domfellelser og frifinnelser. Henleggelser, enighet og minnelige løsninger får normalt ikke tilsvarende omtale. Et stort antall saker blir lagt bort av myndighetene etter innledende undersøkelser og dialog. På dette stadiet med faglige kompliserte vurderinger avgjøres mange saker ofte med fine marginer. Vi har lang erfaring med gode, faglige samtaler på dette stadiet i saken. Det er nettopp her de avgjørende slag ofte står.

Økonomisk kriminalitet er et vekstområde ..
Allmennprevensjon er et sentralt mål for myndighetene. Gjennom arbeidet med konkrete straffesaker sender vi ut et signal til allmennheten om at man risikerer straff dersom man overtrer reglene på våre områder, heter det på Økokrims nettsider. I stadig større grad ser vi videre at kontrolletater konsentrerer seg om påstått økonomisk kriminalitet på sine forvaltningsområder. Anmeldelse, sanksjoner eller erstatningskrav tas i bruk som preventive virkemidler. Vår vurdering er at kompetent bistand, gjerne tidlig i prosessen kan være avgjørende for å sikre at den som anklages blir forsvarlig ivaretatt.

…i utvikling ..
På bevisfattige juridiske områder som markedsmisbruk og korrupsjon tas i dag oftere i bruk ny teknologi og nye kontrollmetoder for å sikre mot eller redusere omfanget av økonomisk kriminalitet. Vi har sett en tilsvarende utvikling innenfor områder som hvitvasking og terrorfinansiering. I den grad økonomisk kriminalitet – eller indikasjoner på slik kriminalitet – kan oppdages, detekteres, avdekkes i noen form i realtid, altså mens transaksjonen pågår, vil oppdagelsen gi grunnlag for juridisk operativ beslutning/behandling.

..der nye virkemidler overtar for straff ..
Det er snakk om nye virkemidler, typisk hjemler og vedtakskompetanse til og organisering for å f. eks. stoppe penger «i luften» – mens de er på vei fra A til B. Videre vil fremtidige pengestrømmer kunne stanses eller reduseres dersom ikke «hendelsen» eller «handlingen» kan forklares på plausibelt vis. I slike nye juridiske regimer handler man i større grad på indikasjoner enn fellende bevis og handlingen/beslutningen tilpasses og begrunnes i markedsforhold eller tillit. Målet med inngripen er altså ikke å straffe/gjenopprette, men å sikre at alt går riktig for seg økonomisk «fair play», fremskaffe forklaringer og dokumentasjon for dette osv., før og mens transaksjonen gjennomføres.  På denne måten vil nye juridiske metoder og virkemidler kunne bidra til tillit og tiltro til f. eks. pengeoverføringer – at pengene kommer frem dit de skal – at ingen stjeler fra lasset underveis – og at det er fungerende kontrollmekanismer som i realtid følger med på denne type forhold og fungerer tilfredsstillende osv. Tilsvarende vil tillit til markeder av forskjellig art kunne bygges på slike kontrollmønstre. Typiske områder der dette er aktuelt i dag er verdipapirmarkeder, statlig og privat utviklingsbistand.

.. og etterlater nye former for elektroniske spor ..
Med den nye teknologiske utviklingen følger stadig nye former for bevis. Dette kan være bevis som oppstår i datanettverk eller lagringssystemer av typen datalogger elle metadata (data om data), eller i avanserte analysesystemer eller overvåkningsløsninger der algoritmer løpende følger og analyserer utviklingen og måler denne f. eks. mot «normalmønstre». Eller det kan være bevis som oppstår som følge av at det stilles spørsmål ved hendelser der kontrollen foregår i realtid. Fremover vil det stadig bli flere bevis og indisier tilgjengelig – ofte bevis som er laget av maskiner eller mennesker etter statistiske avvik. Slike bevis og indisier vil stadig oftere måtte fremskaffes og evalueres ved hjelp av datakapasitet og programvare.

.. og behov for nye typer juridiske tjenester ..
Slike nye juridiske regimer og bevis er blant våre spesialfelt. Advokat Sverre Lilleng har vært med å bygge opp Økokrims data-enhet og ledet oppbygningen av børsens realtids overvåkning av markedsmanipulasjon og innsidehandel. Vi håndterer gjennomgang og søk i beslaglagte data og kan kontrollere og etterprøve metodebruk ved databeslag.  Vi bistår selskaper og enkeltpersoner som utsettes for operativ realtidskontroll, som får sine transaksjoner frosset eller opplever begrensninger i fremtidige transaksjoner. Vi bistår også med regulatorisk arbeid – organisering og rammeverk, virkemidler samt sanksjonsregimer og rettssikkerhetsgarantier – knyttet til oppstart og drift av operativ realtidskontroll – eller vi bistår med ekstern kontroll og kvalitetssikring av slike styringssystemer.

Vanlige spørsmål / kontakt. 

 

Partnerkontakt: Sverre Lilleng og Helge Skogseth Berg.

Sverre Lilleng

Om Sverre Lilleng

Sverre Lilleng er advokat med bakgrunn som førstestatsadvokat ved Økokrim og direktør/advokat for Oslo Børs kontrollfunksjoner. Sverre har bred erfaring innenfor gransking og andre typer undersøkelser knyttet til økonomiske misligheter. Han arbeider med styreansvar, selskapsrett og kontraktsrett, herunder internasjonale avtaler med vekt på IKT. Han er sterkt engasjert i anti-korrupsjon og arbeid med forebyggende tiltak. Sverre har tung prosedyreerfaring fra alle rettsinstanser og tar forsvareroppdrag innen komplisert økonomisk kriminalitet.

Helge Skogseth Berg

Om Helge Skogseth Berg

Helge Skogseth Berg er statsautorisert revisor og advokat med bakgrunn fra Arthur Andersen og senere advokatfirmaet Thommessen. Arbeidsfeltet inkluderer prosedyre, blant annet basert på erfaring fra flere år som aktor i ØKOKRIMs skatte- og konkurranserettsteam.